Samouczek: Azure AD integracja logowania jednokrotnego z aplikacją deBroome Brand Portal - Microsoft Entra (2023)

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Z tego samouczka dowiesz się, jak zintegrować aplikację deBroome Brand Portal z usługą Azure Active Directory (Azure AD). Po zintegrowaniu aplikacji deBroome Brand Portal z Azure AD można wykonywać następujące czynności:

 • Kontrola w Azure AD, kto ma dostęp do portalu marki deBroome.
 • Zezwalaj swoim użytkownikom na automatyczne logowanie do aplikacji DeBroome Brand Portal przy użyciu kont Azure AD.
 • Zarządzaj kontami w jednej centralnej lokalizacji — Azure Portal.

Wymagania wstępne

Do rozpoczęcia pracy potrzebne są następujące elementy:

 • Subskrypcja usługi Azure AD. Jeśli nie masz subskrypcji, możesz uzyskać bezpłatne konto.
 • Subskrypcja aplikacji deBroome Brand Portal z obsługą logowania jednokrotnego.
 • Oprócz administratora aplikacji w chmurze administrator aplikacji może również dodawać aplikacje do Azure AD i zarządzać nimi.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role wbudowane platformy Azure.

Opis scenariusza

W tym samouczku skonfigurujesz i przetestujesz logowanie jednokrotne Azure AD w środowisku testowym.

 • Aplikacja deBroome Brand Portal obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usług i dostawcę tożsamości .
 • Aplikacja deBroome Brand Portal obsługuje aprowizowanie użytkowników just in time .

Dodawanie aplikacji deBroome Brand Portal z galerii

Aby skonfigurować integrację aplikacji deBroome Brand Portal z aplikacją Azure AD, należy dodać aplikację deBroome Brand Portal z galerii do listy zarządzanych aplikacji SaaS.

(Video) OPS106 How to be an AD Hybrid Health Hero

 1. Zaloguj się do Azure Portal przy użyciu konta służbowego lub osobistego konta Microsoft.
 2. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz usługę Azure Active Directory .
 3. Przejdź do pozycji Aplikacje dla przedsiębiorstw , a następnie wybierz pozycję Wszystkie aplikacje.
 4. Aby dodać nową aplikację, wybierz pozycję Nowa aplikacja.
 5. W sekcji Dodaj z galerii wpisz deBroome Brand Portal w polu wyszukiwania.
 6. Wybierz pozycję deBroome Brand Portal z panelu wyników, a następnie dodaj aplikację. Zaczekaj kilka sekund na dodanie aplikacji do dzierżawy.

Możesz również użyć Kreatora App Configuration Enterprise. W tym kreatorze możesz dodać aplikację do dzierżawy, dodać użytkowników/grupy do aplikacji, przypisać role, a także przejść przez konfigurację logowania jednokrotnego. Dowiedz się więcej o kreatorach Microsoft 365.

Konfigurowanie i testowanie logowania jednokrotnego Azure AD dla aplikacji deBroome Brand Portal

Konfigurowanie i testowanie logowania jednokrotnego Azure AD za pomocą aplikacji deBroome Brand Portal przy użyciu użytkownika testowego O nazwie B.Simon. Aby logowanie jednokrotne działało, należy ustanowić relację połączenia między użytkownikiem Azure AD a powiązanym użytkownikiem aplikacji deBroome Brand Portal.

Aby skonfigurować i przetestować logowanie jednokrotne Azure AD za pomocą aplikacji deBroome Brand Portal, wykonaj następujące kroki:

 1. Skonfiguruj Azure AD logowania jednokrotnego — aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tej funkcji.
  1. Tworzenie użytkownika testowego Azure AD — aby przetestować logowanie jednokrotne Azure AD z aplikacją B.Simon.
  2. Przypisz użytkownika testowego Azure AD — aby umożliwić usłudze B.Simon korzystanie z logowania jednokrotnego Azure AD.
 2. Skonfiguruj logowanie jednokrotne aplikacji deBroome Brand Portal — aby skonfigurować ustawienia logowania jednokrotnego po stronie aplikacji.
  1. Tworzenie użytkownika testowego aplikacji deBroome Brand Portal — aby mieć w aplikacji deBroome Brand Portal odpowiednik użytkownika B.Simon połączony z reprezentacją użytkownika Azure AD.
 3. Testowanie logowania jednokrotnego — aby sprawdzić, czy konfiguracja działa.

Konfigurowanie rejestracji jednokrotnej w usłudze Azure AD

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć logowanie jednokrotne Azure AD w Azure Portal.

 1. W Azure Portal na stronie integracji aplikacji DeBroome Brand Portal znajdź sekcję Zarządzanie i wybierz pozycję Logowanie jednokrotne.
 2. Na stronie Wybieranie metody logowania jednokrotnego wybierz pozycję SAML.
 3. Na stronie Konfigurowanie logowania jednokrotnego przy użyciu protokołu SAML kliknij ikonę ołówka podstawową konfigurację protokołu SAML , aby edytować ustawienia.

Samouczek: Azure AD integracja logowania jednokrotnego z aplikacją deBroome Brand Portal - Microsoft Entra (1)

 1. W sekcji Podstawowa konfiguracja protokołu SAML wykonaj następujące czynności:

  (Video) Synology Virtual Workshop 2022 Recap

  a. W polu tekstowym Identyfikator wpisz adres URL, korzystając z następującego wzorca: https://<CustomerBrandPortalUrl>/rv2/saml2/metadata

  b. W polu tekstowym Adres URL odpowiedzi wpisz adres URL, korzystając z następującego wzorca: https://<CustomerBrandPortalUrl>/rv2/saml2/acs

 2. Kliknij pozycję Ustaw dodatkowe adresy URL i wykonaj następujący krok, jeśli chcesz skonfigurować aplikację w trybie inicjowany przez dostawcę usług :

  W polu tekstowym Adres URL logowania wpisz adres URL, korzystając z następującego wzorca: https://<CustomerBrandPortalUrl>/sso

  Uwaga

  Te wartości nie są prawdziwe. Należy je zastąpić rzeczywistymi wartościami identyfikatora, adresu URL odpowiedzi i adresu URL logowania. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej klienta aplikacji deBroome Brand Portal , aby uzyskać te wartości. Możesz również odwołać się do wzorców przedstawionych w sekcji Podstawowa konfiguracja protokołu SAML w Azure Portal.

 3. Aplikacja deBroome Brand Portal oczekuje asercji SAML w określonym formacie, który wymaga dodania mapowań atrybutów niestandardowych do konfiguracji atrybutów tokenu JĘZYKA SAML. Poniższy zrzut ekranu przedstawia listę atrybutów domyślnych.

  Samouczek: Azure AD integracja logowania jednokrotnego z aplikacją deBroome Brand Portal - Microsoft Entra (2)

 4. Oprócz powyższych aplikacja deBroome Brand Portal oczekuje, że kilka atrybutów zostanie przekazanych z powrotem w odpowiedzi SAML, które są pokazane poniżej. Te atrybuty są również wstępnie wypełnione, ale można je przejrzeć zgodnie z wymaganiami.

  NazwaAtrybut źródłowy
  firstNameuser.givenname
  lastNameuser.surname
 5. Na stronie Konfigurowanie logowania jednokrotnego przy użyciu protokołu SAML w sekcji Certyfikat podpisywania SAML kliknij przycisk kopiuj, aby skopiować adres URL metadanych federacji aplikacji i zapisać go na komputerze.

  Samouczek: Azure AD integracja logowania jednokrotnego z aplikacją deBroome Brand Portal - Microsoft Entra (3)

Tworzenie użytkownika testowego usługi Azure AD

W tej sekcji utworzysz użytkownika testowego w Azure Portal o nazwie B.Simon.

 1. W okienku po lewej stronie w Azure Portal wybierz pozycję Azure Active Directory, wybierz pozycję Użytkownicy, a następnie wybierz pozycję Wszyscy użytkownicy.
 2. Wybierz pozycję Nowy użytkownik w górnej części ekranu.
 3. We właściwościach użytkownika wykonaj następujące kroki:
  1. W polu Nazwa wprowadź wartość B.Simon.
  2. W polu Nazwa użytkownika wprowadź username@companydomain.extensionwartość . Na przykład B.Simon@contoso.com.
  3. Zaznacz pole wyboru Pokaż hasło i zanotuj wartość wyświetlaną w polu Hasło.
  4. Kliknij pozycję Utwórz.

Przypisywanie użytkownika testowego usługi Azure AD

W tej sekcji włączysz dla użytkownika B.Simon możliwość korzystania z logowania jednokrotnego platformy Azure, udzielając dostępu do aplikacji deBroome Brand Portal.

 1. W Azure Portal wybierz pozycję Aplikacje dla przedsiębiorstw, a następnie wybierz pozycję Wszystkie aplikacje.
 2. Na liście aplikacji wybierz pozycję deBroome Brand Portal.
 3. Na stronie przeglądu aplikacji znajdź sekcję Zarządzanie i wybierz pozycję Użytkownicy i grupy.
 4. Wybierz pozycję Dodaj użytkownika, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy i grupy w oknie dialogowym Dodawanie przypisania .
 5. W oknie dialogowym Użytkownicy i grupy wybierz pozycję B.Simon z listy Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk Wybierz w dolnej części ekranu.
 6. Jeśli oczekujesz dowolnej wartości roli w asercji SAML, w oknie dialogowym Wybieranie roli wybierz odpowiednią rolę dla użytkownika z listy, a następnie kliknij przycisk Wybierz w dolnej części ekranu.
 7. W oknie dialogowym Dodawanie przypisania kliknij przycisk Przypisz .

Konfigurowanie logowania jednokrotnego w aplikacji deBroome Brand Portal

Aby skonfigurować logowanie jednokrotne po stronie aplikacji deBroome Brand Portal , musisz wysłać adres URL metadanych federacji aplikacji do zespołu pomocy technicznej aplikacji DeBroome Brand Portal. Ustawią oni to ustawienie tak, aby połączenie logowania jednokrotnego SAML było ustawione właściwie po obu stronach.

Tworzenie użytkownika testowego aplikacji deBroome Brand Portal

W tej sekcji w portalu marki deBroome jest tworzony użytkownik o nazwie B.Simon. Aplikacja deBroome Brand Portal obsługuje aprowizację użytkowników just in time, która jest domyślnie włączona. W tej sekcji nie musisz niczego robić. Jeśli użytkownik jeszcze nie istnieje w portalu marki deBroome, zostanie utworzony po uwierzytelnieniu.

Testowanie logowania jednokrotnego

W tej sekcji przetestujesz konfigurację logowania jednokrotnego Azure AD z następującymi opcjami.

Inicjowane przez dostawcę usług:

 • Kliknij pozycję Przetestuj tę aplikację w Azure Portal. Spowoduje to przekierowanie do adresu URL logowania do portalu marki deBroome, pod którym można zainicjować przepływ logowania.

 • Przejdź bezpośrednio do adresu URL logowania aplikacji DeBroome Brand Portal i zainicjuj przepływ logowania stamtąd.

Zainicjowano dostawcę tożsamości:

 • Kliknij pozycję Przetestuj tę aplikację w Azure Portal i powinno nastąpić automatyczne zalogowanie do portalu marki deBroome, dla którego skonfigurowano logowanie jednokrotne.

Można również użyć Microsoft Moje aplikacje do przetestowania aplikacji w dowolnym trybie. Po kliknięciu kafelka DeBroome Brand Portal w Moje aplikacje, jeśli skonfigurowano w trybie SP, nastąpi przekierowanie do strony logowania aplikacji w celu zainicjowania przepływu logowania i skonfigurowania w trybie dostawcy tożsamości powinno nastąpić automatyczne zalogowanie do aplikacji DeBroome Brand Portal, dla której skonfigurowano logowanie jednokrotne. Aby uzyskać więcej informacji na temat Moje aplikacje, zobacz Wprowadzenie do Moje aplikacje.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu aplikacji deBroome Brand Portal możesz wymusić kontrolę sesji, która chroni eksfiltrację i infiltrację poufnych danych organizacji w czasie rzeczywistym. Kontrola sesji rozciąga się od dostępu warunkowego. Dowiedz się, jak wymuszać kontrolę sesji za pomocą Microsoft Defender for Cloud Apps.

FAQs

How do I authenticate Azure Active Directory? ›

Sign in to the Azure portal, search for and select App Services, and then select your app. Note your app's URL. You'll use it to configure your Azure Active Directory app registration. From the portal menu, select Azure Active Directory, then go to the App registrations tab and select New registration.

What is Azure Active Directory integrated? ›

Azure AD provides secure authentication and authorization solutions so that customers, partners, and employees can access the applications they need. With Azure AD, conditional access, multi-factor authentication, single-sign on, and automatic user provisioning make identity and access management easy and secure.

What is Azure Active Directory Portal? ›

Azure Active Directory (Azure AD) is a cloud-based identity and access management service. This service helps your employees access external resources, such as Microsoft 365, the Azure portal, and thousands of other SaaS applications.

How do I integrate an app with Active Directory? ›

To connect your application to Active Directory/LDAP, you must:
 1. Create an enterprise connection in Auth0 and download the installer.
 2. Install the connector on your network.
 3. Enable the enterprise connection for your Auth0 Application.
 4. Test the connection.

What does Azure AD mean on Microsoft authenticator? ›

Azure AD lets you choose which authentication methods can be used during the sign-in process. Users then register for the methods they'd like to use. The Microsoft Authenticator authentication method policy manages both the traditional push MFA method and the passwordless authentication method. Note.

How do I get the JWT token from Azure AD? ›

There are two steps to acquire an Azure AD access token using the authorization code flow.
 1. Request an authorization code, which launches a browser window and asks for Azure user login. The authorization code is returned after the user successfully logs in.
 2. Use the authorization code to acquire the Azure AD access token.
Sep 28, 2022

What does Active Directory integration mean? ›

What is Active Directory Integration? Active directory integration is the process of incorporating directory services — a suite of tools for managing users, groups, and resources — into a network of computers.

What are the 4 types of Microsoft Active Directory? ›

Below we'll explain their differences in order to help you decide what you need.
 • Active Directory (AD) ...
 • Azure Active Directory (AAD) ...
 • Hybrid Azure AD (Hybrid AAD) ...
 • Azure Active Directory Domain Services (AAD DS)
Aug 25, 2019

What is the purpose of an Active Directory? ›

Active Directory stores information about objects on the network and makes this information easy for administrators and users to find and use. Active Directory uses a structured data store as the basis for a logical, hierarchical organization of directory information.

What is Azure used for? ›

Microsoft Azure, formerly known as Windows Azure, is Microsoft's public cloud computing platform. It provides a broad range of cloud services, including compute, analytics, storage and networking.

Can IOS devices be registered in Azure AD? ›

We can register the IOS device to Azure AD in two ways, you can use either Authenticator App or use Microsoft Company Portal. If you use company portal, your device will end up getting enrolled with Microsoft Intune (MDM) and registered to Azure AD.

What is the Active Directory domain services? ›

Active Directory Domain Services (AD DS) are the core functions in Active Directory that manage users and computers and allow sysadmins to organize the data into logical hierarchies. AD DS provides for security certificates, Single Sign-On (SSO), LDAP, and rights management.

What is smartphone app integration? ›

Smartphone Integration transfers your smartphone's most important apps to the media display. By cable or wirelessly – Apple™ CarPlay™ or Android Auto™ enables you to connect your smartphone to the multimedia system and make telephone calls, read emails, manage your calendar or choose an audiobook.

What is Mobile App integration? ›

Mobile application integration is the process of connecting the applications on your mobile device to the existing systems within your ecosystem to exchange data and optimize workflows.

What are the benefits of Active Directory integration? ›

Benefits of Active Directory. Active Directory simplifies life for administrators and end users while enhancing security for organizations. Administrators enjoy centralized user and rights management, as well as centralized control over computer and user configurations through the AD Group Policy feature.

Why did I receive a Microsoft authentication code? ›

If you forget your password, or if someone else is trying to take over your account, we send a verification code to that alternate email or phone number. When you give the code back to us, we know that you're really you so we can help get you back into your Microsoft account.

Why do I keep getting Microsoft Authenticator codes? ›

A: Activity notifications are sent to Authenticator immediately whenever a change is made to your personal Microsoft accounts, helping to keep you more secure.

Can I trust Microsoft Authenticator? ›

To answer your question, I can say that it is safe to use the Microsoft Authenticator app. This application is highly recommended to secure your Microsoft account or even non-Microsoft accounts.

How do I decode my Azure AD token? ›

Verify and decode Azure Activity Directory Token
 1. Decode an access token at https://jwt.io/, and find the kid info { ...
 2. Put the kid value as part of your http request header.
 3. Search your filtered JWKS for the key with the matching kid property.
 4. Build a certificate using the corresponding x5c property in your JWKS.

Who will generate JWT token? ›

JSON Web Token is a standard used to create access tokens for an application. It works this way: the server generates a token that certifies the user identity, and sends it to the client.

What is JWT token Azure? ›

ID tokens are JSON web tokens (JWT). These ID tokens consist of a header, payload, and signature. The header and signature are used to verify the authenticity of the token, while the payload contains the information about the user requested by your client.

What does LDAP integration mean? ›

What is LDAP integration? An LDAP integration allows your knowledge base instance to use your existing LDAP server as the primary source of user data. Integration to the LDAP servers allows one to quickly and easily connect PHPKB with user records from the existing LDAP database.

What is API integration used for? ›

An API integration is the connection between two or more applications, via their APIs, that lets those systems exchange data. API integrations power processes throughout many high-performing businesses that keep data in sync, enhance productivity, and drive revenue.

What are the 5 roles of Active Directory? ›

Currently in Windows there are five FSMO roles:
 • Schema master.
 • Domain naming master.
 • RID master.
 • PDC emulator.
 • Infrastructure master.
Dec 1, 2021

What are the 3 main identity types used in Azure AD? ›

Azure AD manages different types of identities:
 • User. User identity is a representation of something that's Azure AD manages. ...
 • Service principal. A service principal is a secure identity that enables an application or service to access Azure resources. ...
 • Managed identity. ...
 • Device.

What are the 3 main functions of Active Directory? ›

The Top 3 major benefits of Active Directory Domain Services are:
 • Centralized resources and security administration.
 • Single logon for access to global resources.
 • Simplified resource location.
Nov 12, 2021

What are the 3 basic Active Directory roles? ›

Active Directory has five FSMO roles:
 • Schema Master.
 • Domain Naming Master.
 • Infrastructure Master.
 • Relative ID (RID) Master.
 • PDC Emulator.
Nov 30, 2021

Why do we need Azure Active Directory? ›

Help protect your users and data

Azure Active Directory (Azure AD), part of Microsoft Entra, is an enterprise identity service that provides single sign-on, multifactor authentication, and conditional access to guard against 99.9 percent of cybersecurity attacks.

What are the two types of Active Directory? ›

Active Directory has two types of groups:
 • Security groups: Use to assign permissions to shared resources.
 • Distribution groups: Use to create email distribution lists.
Oct 5, 2022

What is the difference between a domain controller and Active Directory? ›

Active Directory is a database that stores and organizes enterprise resources as objects. You can think of Active Directory as a database that stores users and device configurations in AD DS. A domain controller, in contrast, is simply a server running Active Directory that authenticates users and devices.

Does NASA use Azure? ›

NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) has turned to Azure Quantum to explore ways to communicate more efficiently with spacecraft exploring our solar system and beyond.

Why would a company use Azure? ›

It provides virtual machines, containers, batch processing and access to applications remotely, both traditional and web and mobile. Using these options allows you to manage and generate API reports. This can mean energy savings for the company and a more efficient way of doing teamwork.

What are the 3 types of cloud computing? ›

Types of Cloud Computing
 • Infrastructure as a Service (IaaS) ...
 • Platform as a Service (PaaS) ...
 • Software as a Service (SaaS)

How do I register my Android phone with Azure? ›

Device registration steps for Azure Conditional Access - Android
 1. Navigate to MaaS360 Settings > Corporate Settings and then tap Configure Microsoft Authenticator. ...
 2. After installing the app, tap the Configure Microsoft Authenticator option in the Corporate Settings again to initiate the device registration.
Dec 1, 2021

How do I register my Android phone with Azure AD? ›

In the Android device Settings, open Accounts and then scroll down until you see Add an account. At the next page scroll downwards again and click Work account. This will allow you to sign into your Azure AD or other Microsoft workplace account on the device itself.

How do I approve an iOS device from another device? ›

How do I approve my iphone from another device?
 1. Turn off iCloud Keychain on both the devices.
 2. On your iPhone, go to Keychain and tap Approve with Security Code.
 3. When prompted for the 4-digit iCloud Security code tap Forgot Code.
 4. Simply follow the prompts and steps to reset the code.
Jul 22, 2021

What is the difference between AD and LDAP? ›

Both AD and LDAP have different functions. LDAP is a protocol. Active Directory is a directory server. LDAP is a cross-platform open standard, but Active Directory is Microsoft's proprietary software meant for Windows users and applications.

Is Active Directory an LDAP server? ›

Active Directory is a directory server that uses the LDAP protocol.

What is Active Directory Rights Management Services used for? ›

AD RMS is the server role that provides you with management and development tools that work with industry security technologies—including encryption, certificates, and authentication—to help organizations create reliable information protection solutions.

What is inter app integration in Android? ›

Android supports Inter-Application Integration in which two different software can connect. This makes the Android platform attractive for handset manufacturers & wireless operators, resulting in faster development of Android-based phones.

What is app linking in Android? ›

An Android App Link is a special type of deep link that allows your website URLs to immediately open the corresponding content in your Android app, without requiring the user to select the app.

What is EMU in mobile phone? ›

A mobile emulator typically focuses on one specific mobile platform, for example, Apple iOS or Android. Some mobile emulators are available online. By inputting a URL and choosing a device, users can get effective simulations over the Web.

What is app enabler? ›

Application Enabler provides organizations the ability to access OnBase content directly from their business applications. This integration goes beyond retrieval and allows users to index documents, access Workflows, create EForms, launch the Folder Interface, etc.

What is a mobile app Gateway? ›

An app gateway is an enterprise security solution that lets users access traditional web applications hosted in corporate data centers using the same logon credentials and methods they use to access mobile apps and cloud services.

What are the three ways to authenticate to an LDAP server? ›

The LDAP v2 defines three types of authentication: anonymous, simple (clear-text password), and Kerberos v4. The LDAP v3 supports anonymous, simple, and SASL authentication.

What are the benefits and features of Azure Active Directory? ›

The Top 5 Benefits of Azure Active Directory
 • Increased security and compliance. ...
 • Single Sign-On (SSO) and multi-factor authentication (MFA) ...
 • Central Management of Applications and Users. ...
 • Reduced costs. ...
 • Increased flexibility and scalability.
May 25, 2022

What are the benefits of domain controller? ›

The main benefit of a domain controller is controlling all your user accounts from one location. You can offboard or onboard users quickly, manage their passwords and usernames, and control access to specific files and programs.

What authentication and verification methods are available in Azure Active Directory? ›

Available verification methods

The following additional forms of verification can be used with Azure AD Multi-Factor Authentication: Microsoft Authenticator app. Windows Hello for Business. FIDO2 security key.

How do I enable authentication in Active Directory? ›

13.65. How to enable Active Directory authentication
 1. On the Authentication page select the Active Directory tab.
 2. Check Enable Active Directory authentication.
 3. In the Settings section: In Default domain enter the default domain, so users belonging to the domain can sign in with username.

How do I use Microsoft identity Azure AD to authenticate your users? ›

In Overview, select your app's management page. On your app's left menu, select Authentication, and then click Add identity provider. In the Add an identity provider page, select Microsoft as the Identity provider to sign in Microsoft and Azure AD identities.

Does Azure AD provide basic authentication? ›

Last but not least, if your web service does not actually need a user account, but just a service account, you can save the authentication details about that web service in an Azure KeyVault and read them out when you need to construct the basic auth header. But again, Azure AD does not support Basic Auth.

What are the 3 methods of authentication? ›

Authentication factors can be classified into three groups: something you know: a password or personal identification number (PIN); something you have: a token, such as bank card; something you are: biometrics, such as fingerprints and voice recognition.

How do I authenticate web API using Azure AD? ›

 1. Step 1: Create a protected web API. Create a new web API project. ...
 2. Step 2: Install the dependencies. ...
 3. Step 3: Initiate the authentication library. ...
 4. Step 4: Add the endpoints. ...
 5. Step 5: Configure the web server. ...
 6. Step 6: Configure the web API. ...
 7. Step 7: Run and test the web API. ...
 8. Step 8: Call the web API from your app.

How do you authenticate AD users without joining an AD domain? ›

Pre-requisities
 1. Enable LDAP over SSL in AD collector.
 2. Create a readonly domain user account. For authentication and listing users and groups SSSD needs to bind to the LDAP directory. ...
 3. Create user account and password into AD collector.
 4. Add user's ssh public key into AD user's attribute.

What is difference between LDAP and Kerberos? ›

While Kerberos is a ticket-based authentication protocol for trusted hosts on untrusted networks, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is an authentication protocol for accessing server resources over an internet or intranet.

What are the two types of authentication Microsoft Azure Active Directory users? ›

Microsoft offers the following three passwordless authentication options that integrate with Azure Active Directory (Azure AD): Windows Hello for Business. Microsoft Authenticator app. FIDO2 security keys.

What are the two types of authentication Microsoft Azure Active Directory uses? ›

How each authentication method works
MethodPrimary authenticationSecondary authentication
Microsoft Authenticator appYesMFA and SSPR
FIDO2 security keyYesMFA
Certificate-based authentication (preview)YesNo
OATH hardware tokens (preview)NoMFA and SSPR
5 more rows
Sep 7, 2022

How can you tell if someone is using Basic authentication? ›

You can leverage the Microsoft Azure Portal to determine which clients are using Basic authentication. Explore the Azure sign-In logs to identify legacy clients.
...
Identifying Legacy Clients
 1. Go to Azure Active Directory.
 2. Under Monitoring, select “Sign-in logs”
 3. Select Columns and choose “Client credential type”
Sep 6, 2022

Is Microsoft disabling Basic authentication? ›

In Office 365 Operated by 21Vianet, we'll begin disabling Basic authentication on March 31, 2023. All other cloud environments are subject to the October 1, 2022 date.

Is Azure AD SAML or OAuth? ›

Azure Active Directory (Azure AD) supports all OAuth 2.0 flows.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 01/22/2023

Views: 6260

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.