Faglig lokalisering i samlet campus - PDF Free Download (2023)

Transkript

1 Faglig lokalisering i samlet campus Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag Rapport fra delprosjektet «Faglig lokalisering» under Campusutviklingsprosjektet NTNU, 14. desember 2018 Endelig versjon

2 Innhold 1 Sammendrag Om utvalgets arbeid i fase Om mandatet Utvalgets sammensetning i fase Arbeidsform i fase Om delrapport 1 og Prinsipper og premisser Prinsipper for faglig lokalisering Premisser for planlegging Oppsummering av høring etter delrapport Metode Faglige klynger Behovsvurdering Instituttenes kjernearealer Læringsarealer Forskningsinfrastruktur Faglige knutepunktsfunksjoner Modeller for faglig lokalisering Disiplinmodellen Temamodellen Hybridmodellen Diskusjon av modellene Utvalgets prioriteringer HumSam sentralt på campus KAM-senter Tydelige faglige klynger Nærhetsprinsippet Samarbeid med eksterne Fysiske planleggingsrammer Tilgjengelig areal Aktuelle tomter Hovedstruktur i basisprosjektet Forslag til faglig lokalisering Hovedgrep Akser og strøk i

3 6.1.2 Faglige klynger og knutepunkt Gjennomgående valg i løsningsforslagene Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D Utvalgets vurdering av alternativene Perspektiver for videre campusutvikling Forkortelser brukt i rapporten Fakultet Institutt/enhet Forkortelse Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og religionsvitenskap Institutt for historiske studier Institutt for kunst- og medievitenskap Institutt for musikk Institutt for språk og litteratur Institutt for tverrfaglige kulturstudier HF HF-IFR HF-IHS HF-IKM HF-IMU HF-ISL HF-KULT Fakultet for arkitektur og design Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for arkitektur og planlegging Institutt for arkitektur og teknologi Institutt for design Kunstakademiet i Trondheim Institutt for allmennfag Institutt for datateknologi og informatikk Institutt for elektroniske systemer Institutt for elkraftteknikk Institutt for IKT og realfag Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Institutt for matematiske fag Institutt for teknisk kybernetikk Institutt for bygg- og miljøteknikk Institutt for energi- og prosessteknikk Institutt for geovitenskap og petroleum Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk Institutt for konstruksjonsteknikk Institutt for marin teknikk Institutt for maskinteknikk og produksjon Institutt for vareproduksjon og byggteknikk AD AD-IAP AD-IAT AD-ID AD-KIT IE IE-IAL IE-IDI IE-IES IE-IEL IE-IIR IE-IIK IE-IMF IE-ITK IV IV-IBM IV-EPT IV-IGP IV-IHB IV-KT IV-IMT IV-MTP IV-IVB ii

4 Fakultet for medisin og helsevitenskap Fakultet for naturvitenskap Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Fakultet for økonomi Institutt for helsevitenskap Gjøvik Institutt for helsevitenskap Ålesund Institutt for klinisk og molekylær medisin Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap Institutt for psykisk helse Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Kavliinstitutt for nevrovitenskap Institutt for bioingeniørfag Institutt for biologi Institutt for biologiske fag Ålesund Institutt for bioteknologi og matvitenskap Institutt for fysikk Institutt for kjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi Institutt for materialteknologi Institutt for geografi Institutt for lærerutdanning Institutt for pedagogikk og livslang læring Institutt for psykologi Institutt for sosialantropologi Institutt for sosialt arbeid Institutt for sosiologi og statsvitenskap Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Institutt for internasjonal forretningsdrift Institutt for samfunnsøkonomi NTNU Handelshøyskolen MH MH-IHG MH-IHA MH-IKOM MH-INB MH-IPH MH-ISM MH-ISB MH-KIN NV NV-IBF NV-IBI NV-IBA NV-IBT NV-IFY NV-IKJ NV-IKP NV-IMA SU SU-IGE SU-ILU SU-IPL SU-IPS SU-SA SU-ISA SU-ISS OK OK-IOT OK-IIF OK-ISO OK-HHS NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie Institutt for naturhistorie VM VM-IAK VM-INH iii

5 1 Sammendrag Kapittel 2 redegjør for utvalgets opprinnelige mandat og den endringen som ble foretatt i juni 2017, da prosjektet ble forlenget med en tredje fase. Utvalgets sammensetning og arbeidsform i fase 3 blir referert. Kapittel 3 oppsummerer de prinsippene for lokalisering utvalget formulerte i delrapport 1 og de premissene som ble lagt i delrapport 2. Disse er fortsatt gyldige og er lagt til grunn for utredningen av konkrete lokaliseringsalternativer. Kapittelet gir også en oppsummering av høringen etter delrapport 2, som viser at det er utbredt enighet om de ni premissene og det overordnede nærhetsprinsippet utvalget har foreslått. Kapittel 4 beskriver utvalgets arbeidsmetode i fase 3. Et sentralt begrep er faglige klynger. Utvalget har identifisert åtte hovedklynger: HumSam, Helse, Lærerutdanning, KAM+, Økonomi, Naturvitenskap, IT og elektro, Ingeniørvitenskap. Et hovedmål med faglig lokalisering er å skape eller forsterke disse klyngene. Videre drøfter utvalget behov for areal og skiller mellom ulike kategorier kjerneareal, læringsarealer, forskningsinfrastruktur og knutepunktsfunksjoner. Arealbehovet i ulike kategorier er et grunnlag for å vurdere hvilke lokaliseringer som er mulige og hensiktsmessige i forhold til tilgjengelige tomter. Kapittelet beskriver tre ulike modeller for tenkning omkring faglig lokalisering Disiplin, Tema og Hybrid. Utvalget ser det verken som realistisk å rendyrke én modell for hele campus, men ser for seg ulike tilnærminger. Til slutt i kapittelet redegjør utvalget for de prioriteringene som ligger til grunn for valg av løsninger: HumSam samlet og sentral plassert på Gløshaugen; realisering av et KAM+Dsenter; synlige og tydelige faglige klynger; nærhetsprinsippet; ivareta og styrke samarbeid med eksterne partnere. Kapittel 5 handler om de fysiske rammene i form av tilgjengelig areal og tilgjengelige tomter, hovedsakelig på og ved Gløshaugen. Utvalget har arbeidet på grunnlag av forslaget til basisprosjekt, som er lagt frem av NTNU og Statsbygg. Utvalgets fire lokaliseringsalternativer (kap. 6) er alle innenfor grensene for basisprosjektet. Kapittel 6 inneholder det endelige forslaget til faglig lokalisering. Utvalget redegjør for de hovedgrepene som er benyttet, blant annet å beskrive noen geografiske akser på Gløshaugen og knytte dem til eksisterende faglig virksomhet. Det er lagt noen forutsetninger som er felles for alle lokaliseringsalternativene: HumSam-klyngen realiseres sentralt på Gløshaugen, KAM-klyngen i nord langs Høyskolebakken og Økonomiklyngen i Hesthagenområdet. Videre er det forutsatt at Helseklyngen realiseres på Øya/Elgeseter og at Lærerutdanningsklyngen forblir på Kalvskinnet. Hovedstrukturen på Gløshaugen med de eksisterende klyngene og aksene søkes bevart i størst mulig grad. En viktig felles forutsetning er at den sentrale aksen langs «Stripa» blir utviklet med flere og bedre læringsarealer og knutepunktsfunksjoner, som da blir lett tilgjengelig for alle. Tyngre eksperimentell infrastruktur skal i utgangspunktet ikke relokaliseres, men dette må vurderes i den grad det er nødvendig for å realisere de faglige klyngene. Endelig tar ingen av løsningsalternativene i bruk tomtene i sør. Utvalget fremmer fire ulike alternativer (A, B, C og D), som hovedsakelig skiller seg fra hverandre med hensyn til plasseringen av HumSam-klyngen. Det er i første rekke det 4

6 valget som avgjør konsekvensene for annen faglig virksomhet og for hvilke tomter som kan og bør utvikles. Utvalgets vurdering er at alle de fire alternative er gjennomførbare innenfor de rammene som er gitt med m 2 nybygg og m 2 ombygging. Alternativene A, B og C er realistiske med tanke på disponible tomter, mens D avhenger av politisk behandling. Alle løsningene kan oppfylle de kriteriene utvalget formulerte i delrapport 1, og er i varierende grad i overensstemmelse med de prinsippene og premissene som ble foreslått i delrapport 2. Utvalget understreker at alle alternativene forutsetter at KAM- og Økonomiklyngene kan realiseres på de foreslåtte lokaliseringene. Hvis dette ikke holder stikk, må det gjøres en helt ny vurdering basert på andre forutsetninger. Et klart flertall i utvalget mener at alternativ A og C gir de beste samlede løsningene ut fra de premisser og prioriteringer vi har lagt til grunn. Alternativ B er også aktuelt, mens utvalget oppfatter alternativ D av ulike årsaker som en mindre tilfredsstillende løsning. Til slutt i kapittel 6 har utvalget noen perspektiver på videre campusutvikling. Det blir blant annet pekt på at tomtene i nord og i Vestskråningen har stor betydning for å få til en samlet campus, og at fortetting på Gløshaugen og utvikling av sørområdene raskt vil bli nødvendig. Planleggingen av fremtidens laboratorier og forskningsinfrastruktur bør starte allerede nå. For å bevare og utvide samarbeid med eksterne partnere på campus, ikke minst SINTEF, er det nødvendig å skape mer areal, for eksempel ved hjelp av ekstern finansiering. I fremtiden bør aksen Gløshaugen-Øya forsterkes for å legge til rette for økt tverrfaglig samarbeid. Endelig er utvalget skeptisk til tanken om studentboliger på Gløshaugen. Et samlet utvalg stiller seg bak rapporten. 5

7 2 Om utvalgets arbeid i fase Om mandatet Utvalg for faglig lokalisering ble opprettet av rektor den med denne hovedoppgaven: Utvalgets hovedoppgave er å utrede ulike alternativer for lokalisering av den faglige virksomheten innenfor rammen av campusutviklingsprosjektet ved NTNU. Utvalget skal gi innspill til arbeidet med fysisk plan, og i første rekke gi råd om hvor faglig virksomhet og fagmiljøer bør plasseres i et samlet campus i Trondheim. På grunn av manglende avklaring omkring fysisk plan, så utvalget behov for å justere fremdriften og forlenge prosjektet med en tredje fase. Dette ble godkjent av rektoratet og dekanmøtet i mars Fremdriftsplanen i det reviderte mandatet ble endret: [ ] Utredningsarbeidet deles inn i tre faser som alle skal munne ut i en delrapport. I første fase, høsten 2017, er fokus prinsipper og kriterier for faglig lokalisering. I andre fase, våren 2018, skal utvalget analysere rammebetingelsene og foreslå premisser for fysisk planlegging. I tredje fase, høsten 2018, skal utvalget foreslå konkrete alternativer for plassering av faglig virksomhet og fagmiljøer med utgangspunkt i fysisk plan for samlet campus i Trondheim. Utvalget rapporterer til rektor innen 15. november 2017, 15. mai og 15. desember All den stund det ikke har eksistert noen vedtatt fysisk plan høsten 2018, har utvalget måttet basere sine vurderinger og anbefalinger på foreløpige planer, i praksis høringsforslaget om basisprosjekt. I så måte har vi ikke vært i stand til å oppfylle mandatet fullt ut. Rektor har akseptert at vi av den grunn må ta vesentlige forbehold i rapporten. 2.2 Utvalgets sammensetning i fase 3 Studenttingets ene representant Anja Beate Andersen gikk ut av utvalget etter fase 2, sommeren Hun ble erstattet av Siri Arnesen, slik at i fase 3, høsten 2018, har utvalget hatt denne sammensetningen: Berit Kjeldstad (leder) Kerstin Höger Tor Einar Fagerland Mette Langaas Mary Ann Lundteigen Toril Forbord Jostein Mårdalen Hans Petter Ulleberg Trond Kongsvik Solveig Bakken Siri Arnesen Christoffer Vikebø Nesse Terje Gustavson Linda Cathrine Hald Leder avd. for utdanningskvalitet, NTNU Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, AD Instituttleder, Institutt for historiske studier, HF Professor, Institutt for matematiske fag, IE Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon, IV Prodekan for bachelorstudier, MH Instituttleder, Institutt for materialteknologi, NV Instituttleder, Institutt for pedagogikk og livslang læring, SU Professor, Institutt for økonomi og teknologiledelse, ØK Forsknings- og samlingssjef, VM Studenttinget Studenttinget Stedfortreder for Hovedverneombudet Tillitsvalgt, Forskerforbundet 6

8 Utvalgets sekretariat har vært lagt til rektors stab og har bestått av Thor Bjørn Arlov (leder), Jens Petter Nygård, Arnulf Omdal og Morten Thoresen. 2.3 Arbeidsform i fase 3 Utvalget har gjennomført fem fysiske møter høsten 2018, den 11.9., 27.9., 31.10, og 6.12., og i tillegg kommunisert på epost underveis. På møtene har det dels vært presentasjoner og innlegg, dels gruppearbeid og diskusjoner. Utvalget har invitert inn representanter fra campusutviklingsprosjektet og eksterne samarbeidspartnere på noen av møtene. Sekretariatet har forberedt grunnlagsinformasjon og diskusjonsnotater for utvalget. Referater og presentasjoner fra møtene er publisert på delprosjektets nettside. Sekretariatslederen har i tillegg rapportert om arbeidet på fremdrifts- og prosjektgruppemøter i campusutviklingsprosjektet. 2.4 Om delrapport 1 og 2 Delrapport 1 ble publisert i desember 2017, delrapport 2 i juni Denne rapporten bygger videre på de to foregående, og utvalget legger til grunn at disse er kjent. Vi oppfatter at de prinsippene og premissene utvalget utarbeidet har god forankring i organisasjonen og at campusprosjektet har tatt hensyn til dem i sin planlegging. Argumentasjonen omkring og begrunnelsen for prinsipper og premisser blir ikke gjentatt i rapporten, men er oppsummert i kapittel 3 og vist til senere i rapporten. 7

9 3 Prinsipper og premisser 3.1 Prinsipper for faglig lokalisering I delrapport 1 trakk utvalget opp sju prinsipper som det synes å være utbredt enighet om, riktig nok med visse kvalifikasjoner: Prinsipper 1. Instituttene bør være utgangspunktet for faglig lokalisering. 2. Instituttene bør være geografisk konsentrert. 3. Undervisnings- og læringsarealer bør konsentreres. 4. Forsknings- og verkstedinfrastruktur bør konsentreres. 5. Lokaliseringen må støtte tverrfaglig virksomhet 6. Lokaliseringen må styrke kontakten mellom studenter og ansatte. 7. Lokaliseringen må støtte samarbeid med omverdenen. Med utgangspunkt i disse utviklet utvalget i Delrapport 2 et generelt nærhetsprinsipp som grunnlag for fysisk planlegging og lokalisering av faglig virksomhet. Nærhetsprinsippet innebærer dels geografisk samling av institutter som hører sammen organisatorisk og/eller faglig i det utvalget kaller faglige klynger, dels en forventning om geografisk nærhet til funksjoner og tjenester som har stor betydning for den faglige virksomheten forskningsinfrastruktur, læringsarealer, bibliotek, sentrale samarbeidspartnere og liknende. 3.2 Premisser for planlegging De premissene utvalget har lagt til grunn for sitt videre arbeid med lokaliseringsalternativer bygger på disse prinsippene. De representerer samtidig noen grunnleggende valg utvalget mener bør gjøres med hensyn til faglig lokalisering: 1. Samling av institutter: Institutter som ufrivillig er spredt, må samles i lokaliteter med korte interne avstander ideelt sett innen samme bygningskropp. De må også ha tilgang til identitetsarealer for sine studenter. 2. Samling av fakulteter: Instituttene bør, som generelt prinsipp, samles i logiske, faglige klynger som konstituerer fakultetet i størst mulig grad. 3. Konsentrasjon av forskningsinfrastruktur: Likeartet eksperimentell infrastruktur og vitenskapelig utstyr bør samles på færre lokaliteter enn i dag. Arealrammene for campusprosjektet tillater neppe etablering av ny forskningsinfrastruktur, men flytting og konsentrasjon av eksisterende virksomhet kan både frigjøre arealer og skape mer hensiktsmessige lokaler. 4. Konsentrasjon av undervisnings- og læringsarealer: Utvalget mener nærhetsprinsippet må gjelde også for denne typen arealer, det vil si de må ligge nært fagmiljøene. Dette er ikke til hinder for mer konsentrerte læringsarealer 8

10 som er fleksible nok til sambruk og varierte læringsformer. NTNU sentralt bør disponere bruken av slike arealer. 5. Tverrfaglig virksomhet: Store deler av det tverrfaglige samarbeidet ved NTNU dreier seg om undervisning, og felles læringsarealer og -arenaer vil derfor styrke tverrfagligheten. Dedikerte tverrfaglige arenaer, sentralisert eller distribuert, kan være aktuelt i noen tilfeller. Utvalget peker spesielt på KAM+D (kunst, arkitektur, musikk, design) som et mulig fysisk senter dersom det er mulig å realisere på en egnet tomt. 6. Formidling og samfunnskontakt: Utvalget utelukker ikke spesielle knutepunkt eller arenaer for formidling og samfunnskontakt, men mener det viktigste planleggingsgrepet vil være å åpne alle fagmiljøene mer mot omverdenen. Utvalget peker også på at den voksende etter- og videreutdanningsvirksomheten i større grad må skje på campus, nær fagmiljøene. Dette krever arealer som må inn i den videre planleggingen. 7. Om lokalisering av HumSam- og helse og sosialfag: Utvalget er klar på at de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene som flytter fra Dragvoll må få en sentral lokalisering i samlet campus. En sentral lokalisering betyr i denne sammenheng trolig på Gløshaugenplatået. Dette omfatter ikke psykologi, som utvalget mener bør lokaliseres i det kommende Senter for psykisk helse på Øya. Utvalget legger også til grunn at helse- og sosialfagene lokaliseres i Elgesetergate Om lokalisering av lærerutdanningen: All lærerutdanning samles på Kalvskinnet i løpet av 2018, og utvalget legger til grunn at ILU forblir der i overskuelig fremtid, det vil si på minst 15 års sikt. 9. Om samlokalisering med SINTEF og St. Olav: Utvalget mener det er viktig å ivareta det nære samarbeidet med SINTEF. Mange fagmiljøer deler i dag lokaler og infrastruktur, og det bør også være tilfellet i fremtidens samlede campus om enn kanskje ikke i samme lokaler som i dag. Det integrerte universitetssykehuset med MH-fakultetet og St. Olav fremstår som en ideell samlokalisering som ikke bør endres ut over lokale tilpasninger på Øya. 3.3 Oppsummering av høring etter delrapport 2 I forbindelse med Delrapport 2 ble det gjennomført en høringsrunde. I høringsbrevet understreket rektor at høringsinstansene sto fritt til å kommentere alle sider med rapporten, men ba spesielt om kommentarer til utvalgets premisser. I hovedsak støttet høringsinstansene de 9 premissene og det overordnede nærhetsprinsippet. Premiss 3 og 7 vies størst oppmerksomhet. Utsiktene for potensielle omrokeringer på Gløshaugen skaper bekymringer ved flere av fakultetene. Spørsmålet om forskningsinfrastruktur henger sammen med hvordan instituttenes kjernearealer skal defineres. Konsentrasjon av forskningsinfrastruktur Fakultetene peker på at laboratorier og verksteder av mer generisk art med fordel kan 9

11 sambrukes og koordineres på tvers av miljøer. Flere fakulteter viser til SINTEFs idé om en Lab City. Utstrakt dialog og forankring er viktig for den videre prosessen. Fakultetene understreker samtidig at fakultetsspesifikk infrastruktur ikke kan flyttes. Her handler det om store, faste installasjoner med særskilte HMS-krav, ofte integrert i bygningene, som ikke overlapper andre laboratorier. Flere eksempler listes opp i innspillene. SINTEF og IE, IV og NV fremholder at sambruk og sameie om infrastruktur bør videreføres. HF og SU skriver at det er uavklarte problemstillinger om samarbeid med eksterne partnere om laboratorievirksomhet. Hvilke typer aktører ønsker NTNU å etablere tette relasjoner med på campus? Det er behov for å etablere enhetlig politikk og tydelige retningslinjer. Lokalisering av HumSam og helse/sosial HF, SU og fakultetene på Gløshaugen uttrykker gjensidig forventninger om mer samarbeid. HF og SU understreker at Dragvoll-miljøene må få sentral og samlet plassering nær hovedknutepunktet på Gløshaugen. Det er også viktig med nærhet til bibliotekstjenester. På sin side framholder IE, IV og NV at lokaliseringen av Dragvollmiljøene ikke må fortrenge egne aktiviteter og fagmiljø. Det vil gå på tvers av premiss 1 og 2 sett fra disse fakultetene. Det er en bekymring over om det det må omrokeres på Gløshaugen for å få plass til aktuelle Dragvollmiljøer. IE skriver at det bør vurderes om arealintensive og sentralt plassert laboratorier kan flyttes fysisk ut fra Gløsplatået dersom oppgraderingsbehovene blir like dyrt/dyrere å rehabilitere som å bygge helt nytt. Dette kan i så fall «frigjøre arealer på det hardt pressede Gløshaugen-platået til sentral plassering av bl. a. HumSam-miljøene». To fakulteter mener at ideen om studentboliger på Gløshaugen bør prioriteres ned til fordel for behovene til faglig virksomhet. SINTEF skriver at studentboliger på campus ikke er en formell rammebetingelse, men et ønske fra NTNUs ledelse. 10

12 Følgende tabell gir en grovmasket oversikt over høringsinnspillene: Hovedprinsipp: IE IV NV SINTEF HF-SU AD ØK MH VM Nærhetsprinsippet Premissene: 1. Samling institutter 2. Samling av fakulteter 3. Konsentrasjon av forskningsinfrastruktur 4. Konsentrasjon av undervisnings- og læringsarealer 5. Tverrfaglig virksomhet 6. Formidling og samfunnskontakt 7. Lokalisering HumSam og helse/sosial 8. Lokalisering av lærerutdanning 9. Samlokalisering med SINTEF og St. Olav = Støtter = Støtter med merknader = Imot 11

13 4 Metode I delrapport 3 har utvalget forsøkt å være konsistent i forhold til tidligere arbeid, og vi har lagt de nevnte prinsippene og premissene til grunn (jf. kap. 3 ovenfor). Vi har fokusert på fire hovedoppgaver i fase 3: 1. Identifisere aktuelle faglige klynger og virksomheter 2. Vurdere arealbehov og -typer 3. Vurdere fysisk plan med tomtealternativer for lokalisering 4. Foreslå lokalisering, konkrete alternativer 4.1 Faglige klynger I forbindelse med den spørreundersøkelsen utvalget gjennomførte i april-mai 2018, ble det også foretatt en grov kartlegging av eksisterende og ønskede samarbeidsmønstre på tvers av enhetsgrenser. Selv om det utvilsomt foregår mye tverrfaglig samarbeid ved NTNU, er likevel et gjennomgående inntrykk at hovedtyngden av den faglige virksomheten, både når det gjelder forskning og utdanning, skjer innenfor institutt- og fakultetsrammer. Når utvalget har drøftet «naturlige» faglige klynger, trer de tradisjonelle mønstrene tydelig frem. Vi tror derfor det er hensiktsmessig at den faglige lokaliseringen i samlet campus støtter opp under etablert samarbeid og bidrar til å forsterke synergien i dette, samtidig som man utforsker mulighetene for å skape nye faglige klynger. I utgangspunktet utgjør fakultetene faglige klynger gjennom slektskap i blant annet utdanningstyper, fagtradisjoner, teori og metode. Fusjonen og den følgende reorganiseringen av fakultets- og instituttstrukturen gjorde dels at flere fakulteter endret profil, dels også fikk større geografisk spredning. Allerede før fusjonen var noen fakulteter og institutter geografisk spredt, men dette ble forsterket etter De faglige klyngene er altså i dag i mange tilfeller virtuelle, det vil si ikke manifestert gjennom geografisk nærhet fagmiljøene imellom. Når utvalget anbefaler å forsterke og tydeliggjøre faglige klynger, handler det om å samlokalisere i størst mulig grad naturligvis innenfor de fysiske og økonomiske rammer som eksisterer. De viktigste faglige klyngene campusprosjektet i Trondheim bør søke å forsterke eller skape gjennom lokalisering, er etter utvalgets oppfatning disse åtte: 1. HumSam-klyngen De humanistiske og samfunnsvitenskapelige instituttene som i dag er på Dragvoll, utgjør en faglig klynge som bør gjenskapes i samlet campus. Unntaket er psykologi (IPS) og sosialt arbeid (ISA), som bør inngå i Helseklyngen på Øya, musikk (IMU) og kunst- og medievitenskap (IKM), som bør forsøkes integrert i KAM-klyngen. Lærerutdanning (ILU) er allerede flyttet til Kalvskinnet og utgjør en klynge der. HumSam-klyngen består dermed av fire institutter ved SU (IGE, IPL, SA, ISS) og fire ved HF (IFR, IHS, ISL, KULT). 2. Helseklyngen Denne klyngen eksisterer i dag i form av MH-fakultetets institutter på Øya, samt bioingeniørfag fra NV. Den blir forsterket gjennom tilflytting av IPS og ISA fra Dragvoll og helsefagmiljøene som i dag holder til på Tunga (INB fysioterapi, 12

14 ergoterapi, audiologi og IPH vernepleie)). Klyngen vil representere en tematisk samling med både tverrfaglig og tverrfakultær profil. 3. Lærerutdanningsklyngen Lærerutdanning er tverrfaglig, men primært knyttet til ett institutt, SU-ILU, på Kalvskinnet. Dette utgjør en klynge for seg; den geografiske nærheten til VM gir et potensial for synergi. 4. KAM-klyngen Dette er i høyden en virtuell faglig klynge i dag, men bør forsøkes realisert som en geografisk samlet tverrfaglig klynge for kunst, arkitektur, musikk og design (KAM+D). Klyngen vil i så fall omfatte hele AD-fakultetet (IAP, IAT, ID, KIT) og to institutter fra HF (IMU, IKM). Deler av arkitektmiljøene vil trolig ha virksomhet i den kommende ZEB-lab en. 5. Økonomiklyngen I løpet av 2018 vil Handelshøyskolen og samfunnsøkonomi (ISØ) bli samlokalisert i Rustbygget, mens IØT fortsatt er lokalisert ulike steder på Gløshaugen. Det er naturlig å betrakte ØK-fakultetet som én klynge som også bør samles geografisk. Det kan også tenkes at enkelte funksjoner og tjenester knyttet til nyskaping og entreprenørskap bør samlokaliseres med denne klyngen. 6. Naturvitenskapsklyngen NV-fakultetets institutter og laboratorier er i stor grad konsentrert i og omkring Realfagbygget og Kjemiblokkene, og fremstår både faglig og geografisk som en klynge. Det er noen unntak Bioingeniørfag (IBF) er på Øya og Materialteknologi (IMA) er lokalisert på Kalvskinnet og to steder på Gløshaugen(Kjemiblokk 2 og Alfred Getz vei 2). Videre er Bioteknologi (IBT) lokalisert på på Gløshaugen (Kjemiblokk 3) og på Kalvskinnet (gamle Matteknologi). Samlokaliseringsprosjektet vil redusere spredningen, men løser for eksempel ikke delingen av IMA. Det er et mål å redusere uønsket deling og spredning gjennom campusprosjektet. 7. IT- og elektroklyngen IE-fakultetets institutter utgjør en faglig klynge, med visse reservasjoner. I dag har fakultetet et geografisk tyngdepunkt langs vestaksen på Gløshaugen, men har også virksomhet andre steder på platået, blant annet i Sentralbygg 2 (IMF) og på Kalvskinnet. Fakultetet har også (minst) to brede faglige tyngdepunkt som ligger i navnet, IT og elektroteknikk, og kanskje matematiske fag som et tredje. Dessuten er fakultetets fagmiljøer involvert i mye tverrfaglig samarbeid og har mange laboratorier. Det er mulig å tenke seg en lokalisering som skaper én faglig, geografisk samlet klynge, men det kan også tenkes to eller flere «sub-klynger» for eksempel IT-miljøene som én klynge. 8. Ingeniørvitenskapsklyngen IV-fakultetets institutter representerer en nokså tydelig faglig klynge, men er geografisk svært spredt fra Tyholt via Kalvskinnet til Gløshaugen og Valgrinda. Det er vanskelig å forestille seg noen campusutvikling i overskuelig fremtid som vil kunne innebære geografisk samling av alle fagmiljøene. Ikke minst gjør 13

15 omfanget og antallet av eksperimentelle infrastrukturer dette tilnærmet umulig. IV-fakultetet har da også selv foreslått en modell med fem ulike lab-sentre som i realiteten er det samme som det vi har kalt sub-klynger ovenfor. Den fysiske spredningen i dag er likevel ikke til hinder for at den faglige lokaliseringen kan bli mer hensiktsmessig enn i dag og at det kan skapes et synlig og tydelig «ingeniørvitenskapsland» i området Gløshaugen-Valgrinda. Samlokaliseringsprosjektet vil blant annet bidra med flytting av virksomhet fra Kalvskinnet til Gløshaugen. I tillegg til de åtte hovedklyngene utvalget har identifisert, er det naturligvis annen faglig virksomhet med geografiske tyngdepunkt både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Om vi holder oss til samlet campus i Trondheim og ser bort fra instituttene og instituttgruppene i de andre universitetsbyene, er det i første rekke Vitenskapsmuseet med sine to institutter, utstillingsarealer, samlinger og laboratorier som peker seg ut som en faglig klynge. Trondhjem Biologiske stasjon i Trolla og NTNU SeaLab på Brattøra kan med fordel betraktes som sub-klynger under Naturvitenskapsklyngen, primært knyttet til eksperimentell virksomhet. Det samme gjelder til en viss grad tunge, delte forskningsinfrastrukturer som for eksempel NTNU NanoLab/NorFab i Realfagbygget og ECCSEL i Varmeteknisk og Kjemiblokkene, som primært brukes av IV, IE og NV. Det kommende Ocean Space Center knyttet til de marintekniske laboratoriene på Tyholt er en subklynge som både er en nasjonal forskningsinfrastruktur, en delt fasilitet (SINTEF/NTNU) og et utdanningssenter. Utvalget ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å operere med for mange faglige klynger. I lokaliseringssammenheng er det viktig å huske på at tung eksperimentell infrastruktur ikke uten videre lar seg flytte, og vil dermed legge føringer for hvor fagmiljøer kan og bør plasseres. Utvalget har ikke tilstrekkelig oversikt eller detaljkunnskap om alle laboratorier og vitenskapelige utstyrsfasiliteter til foreta mer enn overordnede vurderinger her. 4.2 Behovsvurdering Gjennom spørreundersøkelsen kom det frem at de fleste fagmiljøene har ambisjoner om vekst og et behov for eller i det minste et ønske om mer og bedre arealer enn de disponerer i dag. Utvalget må likevel legge til grunn at Kunnskapsdepartementet har satt en øvre arealramme på m 2 nybygg og m 2 ombygging, og at det ikke ligger inne arealer for fremtidig vekst. Det er utflytting fra Dragvoll og samling av fagmiljøene på og ved Gløshaugen som er prosjektutløsende og som er grunnlaget for KDs arealrammer. For utvalget betyr det at det er HumSam-miljøenes behov for nye arealer som har høyeste prioritet og er det spørsmålet som må løses først. Så vil flyttingen ha konsekvenser for nåværende arealbruk, primært på Gløshaugen og Øya, og dette må gis en samlet løsning. Samlokalisering etter fusjon er også en del av problemstillingen. Dagens faglige virksomhet på Dragvoll disponerer om lag m 2. I utgangspunktet må dette arealet gjenskapes på campus Gløshaugen og Øya, enten i nybygg eller i ombygde arealer. I det siste tilfellet må naturligvis nåværende virksomhet som benytter samme arealer lokaliseres i nybygg eller ombygde arealer med større effektivitet. Uansett vil flyttingen av HumSam-miljøene fra Dragvoll forbruke så mye av arealrammen at det det blir lite rom for ny faglig virksomhet, enten man snakker om 14

16 kontorarealer eller eksperimentell infrastruktur for interne eller eksterne brukere. Dette kommer vi tilbake til. Når det gjelder arealbehov, kan være grunn til å minne om at faglig lokalisering ikke bare handler om fagmiljøenes ansatte og kjernefunksjoner, men like mye om å finne plass til flere studenter på og ved Gløshaugen særlig læringsarealer og faglige knutepunktsfunksjoner. Det gjelder selvsagt også sosiale arealer og velferdstilbud, men det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere. Allerede i første fase av arbeidet (jf. delrapport 1) definerte utvalget fagmiljø som institutt. Instituttene er dermed byggesteinene, de minste enhetene som faglig lokalisering handler om. Instituttene danner, eller kan danne, faglige klynger som i størst mulig grad bør samles geografisk i henhold til nærhetsprinsippet (jf. delrapport 2). Når vi nå i fase 3 skal foreslå ulike lokaliseringsalternativer, må vi se de faglige klyngenes arealbehov opp mot de tomter og arealer som er mest aktuelle for utvikling i form av nybygg eller ombygging. Her legger vi det såkalte basisprosjektet til grunn, det vil kartet med de tomtene campusprosjektet vurderer som mest aktuelle for utbygging per i dag (desember 2018). Vi viser i det følgende til de navnekodene som er benyttet på dette kartet. For å vurdere arealbehov og lokaliseringsmuligheter har utvalget funnet det nødvendig å skille mellom ulike arealtyper som reflekterer bruken. Vi opererer med de fire overordnede kategoriene kjerneareal, læringsareal, forskningsinfrastruktur og faglige knutepunkt. Disse er forklart nærmere nedenfor Instituttenes kjernearealer En pragmatisk tilnærming til faglig lokalisering innebærer å finne plass til å dekke instituttenes minimumsbehov for areal. Det er dette vi kaller instituttenes kjerneareal, og det omfatter de ansattes arbeidsplasser, arbeidsplasser for masterstudenter, instituttspesifikke spesialrom (laboratorier og lignende som bare benyttes av instituttets ansatte og studenter) samt sosiale soner, interne møte- og seminarrom, det vil si arealer som ikke naturlig deles med andre enheter. Det er utfordringer ved å beregne kjerneareal, men vi har tatt utgangspunkt i 2017-tall for antall ansatte og masterstudenter og i gjeldende arealnormer. Disse tilsier at det er brutto 23 m 2 per ansatt. Av dette er 13 m 2 beregnet til såkalt arbeidsplassrelatert areal, det vil si selve arbeidsplassene, små møte- og stillerom, kopi- og skriverrom, sosiale soner, toalett, garderobe og trafikkareal. 10 m 2 skal dekke fellesfunksjoner som større møterom, resepsjon, kantine o.l. (4 m 2 ) og trapperom, ganger, tekniske rom o.l (6 m 2 ). Til kjernearealet har vi også regnet arbeidsplasser for masterstudenter, med brutto 4 m 2 per person. Et sammendrag på fakultetsnivå er gitt i tabellen under. Mer krevende er det å vurdere hva som kan eller bør regnes som instituttspesifikke spesialrom og laboratorier dette kan utvilsomt gjøres til gjenstand for diskusjon. Utvalget har ikke detaljkunnskap her, og anslagene må av den grunn bli grove. Vi har tatt utgangspunkt i arealer som er definert som spesialrom og laboratorier i eiendomsbasen Lydia i dag, i mangel av bedre tall. 15

17 Beregnet kjernareal per fakultet 2017 (kvadratmeter) Fakultet Arbeidsplass ansatte Arbeidsplass masterstud. Fellesareal Dagens spesialarealer Dagens laboratorier Samlet kjerneareral AD HF IE IV MH NV SU ØK SUM Poenget med disse anslagene er bare å vurdere hvilke tomter og arealer som kan være aktuelle for lokalisering av de enkelte fagmiljøene og hele faglige klynger, eventuelt fakultetsklynger. Tallene gir ingen indikasjon på hvordan fordelingen av areal blir i nytt, samlet campus Læringsarealer Læringsarealer er en samlebetegnelse for undervisningsrom og auditorier, lesesaler, datalab er, studentverksteder ikke bare arbeidsplasser for bachelor- og årsstudenter, men også andre studentgrupper og -aktiviteter. I denne kategorien faller også det som kalles identitetsarealer, i den grad de benyttes primært til faglig virksomhet. Sosiale arealer som kantiner faller utenom, mens (deler av) biblioteker kan regnes som læringsarealer. Visse typer rom og arealer kan være vanskelig å definere, for eksempel laboratorier som dels brukes til forskning, dels til øvinger og studentarbeid (se nedenfor). Utvalget har ikke gått inn og vurdert avgrensingene mellom det som i dag er definert som spesialrom i kjernearealene og det som er eller kan være delte læringsarealer Forskningsinfrastruktur Kategorien forskningsinfrastruktur omfatter i denne sammenhengen laboratorier og eksperimentell infrastruktur som deles av flere fagmiljøer. Her inngår altså ikke de arealene som er definert som instituttspesifikke spesialrom. I stor grad vil det dreie seg om tung infrastruktur som er umulig eller vanskelig å flytte på innenfor rammen av campusprosjektet (10 års perspektiv), men det kan også omfatte for eksempel felles verksteder som kan relokaliseres i forhold til dagens plassering. Utvalget har lagt til grunn at større eller tyngre eksperimentell infrastruktur i utgangspunktet ikke skal flyttes innenfor rammen av faglig lokalisering i tiårsperspektivet, men åpner for at enkelte mindre laboratorier og utstyrsenheter kan måtte gjenskapes i andre lokaliteter for å realisere ønskede faglige klynger. Utvalget har ikke kompetanse og kapasitet til å vurdere konkrete løsninger, slik at dette krever nærmere utredning i campusprosjektet Faglige knutepunktsfunksjoner I campusprosjektet har begrepet knutepunkt en sentral plass, men fremdeles en nokså vag definisjon. Utvalget har valgt å fokusere på det snevrere begrepet faglige knutepunkt med tanke på lokalisering. Dette er en arealkategori som for eksempel kan omfatte (tverrfaglige) sentre eller samarbeidsarealer som ikke dekkes av instituttenes og 16

18 fakultetenes kjernearealer. I dag befinner de fleste sentre seg i arealer som fakultetene og/eller instituttene betaler husleie for, eller er geografisk spredt på flere institutter. Utvalget forutsetter ikke at alle eller mange sentre skal defineres som faglige knutepunkt og gis dedikerte arealer, men utelukker heller ikke at det bør finnes arealer som kan huse slik virksomhet fortrinnsvis på midlertidig basis. Utvalget er opptatt av at det finnes arealer på campus som kan benyttes til etter- og videreutdanningsvirksomhet. Slike mer spesialiserte læringsarealer kunne være del av faglige knutepunkt. Bibliotek, IT- og informasjonstjenester samt formidling kan være naturlige knutepunktsfunksjoner. Nærhetsprinsippet innebærer at slike tjenester bør lokaliseres slik at fagmiljøene og studentene har kort avstand og lett tilgang. Utvalget er opptatt av at det kan skapes såkalte mellomrom i grenseflaten mellom ulike fagmiljøer og mellom fagmiljøene og eksterne samarbeidspartnere. Slike mellomrom kan også fylle faglige knutepunktfunksjoner og stimulere til tverrfaglig samarbeid og kontakt på tvers av enhetsgrenser, både for studenter og ansatte. Det er i så fall viktig at slike arealer er felles for alle eller delte av flere, og ikke okkuperes av ett eller noen få fagmiljøer. 4.3 Modeller for faglig lokalisering Utvalget skal utvikle helhetlige løsninger for et campus som er hensiktsmessig og logisk innrettet både for studenter og ansatte, samarbeidspartnere og besøkende. For å strukturere diskusjonen omkring helhetlig løsning har vi funnet det formålstjenlig å operere med noen hovedmodeller og overordnede grep for hvordan en kan tenke faglig lokalisering. Vi har arbeidet konseptuelt ut fra tre modeller for faglig lokalisering som vi for enkelhets skyld kaller Disiplin, Tema og Hybrid. Her følger en kort beskrivelse av modellene Disiplinmodellen Modellen Disiplin innebærer at den eksisterende fakultetsstrukturen legges til grunn for den faglige lokaliseringen. Tankegangen er dels at fakultetene avspeiler et historisk faglig slektskap mellom instituttene, dels at de er strukturer som er (relativt) stabile over tid. De representerer allerede i dag faglige klynger, selv om graden av geografisk samling og konsentrasjon varierer. I den grad fakultetet ikke er geografisk samlet i dag, kan faglig lokalisering bidra til å bøte på dette. Dette kan skje både gjennom omrokering i eksisterende bygningsmasse og samling av fagmiljøer i nye bygninger på campus. For eksempel må da fagmiljøene fra HF og SU som flytter fra Dragvoll til Gløshaugen enten overta arealer som brukes av andre i dag eller få plass i nybygg, men altså forbli samlet i én eller flere klynger Temamodellen Tema er en tverrfaglig lokaliseringsmodell som søker en geografisk samling av fagmiljøer med utgangspunkt i brede tema eller samfunnsutfordringer. NTNU har allerede definert noen slike områder gjennom sine fire tematiske satsinger Bærekraft, Energi, Helse og Havrom samt de muliggjørende teknologiene Bioteknologi, Digital og 17

19 Nano. 1 Alle fakulteter og VM deltar i flere av disse tverrfaglige satsingene, men bare gjennom en del av sin faglige virksomhet den disiplinbaserte aktiviteten dominerer. Det er også mulig å tenke seg andre brede tema som organiserende element, for eksempel et utvalg av FNs bærekraftmål. Det er likevel vanskelig å forestille seg at all faglig virksomhet ved NTNU skal kunne konsentreres geografisk omkring et antall tverrfaglige noder. På den annen side vil en større grad av tverrfaglig lokalisering gjøre det enklere for samfunnet i stort som neppe har NTNUs fakultets- og instituttstruktur under huden å orientere seg ved universitetet. For eksempel vil delcampus Øya om noen år fremstå som en geografisk samling av fagmiljøer fra tre fakulteter omkring temaet Helse Hybridmodellen Som navnet tilsier er lokaliseringsmodellen Hybrid en blanding av Disiplin og Tema. Tanken er at den eksisterende fakultets- og instituttstrukturen er utgangspunktet for faglig lokalisering, men at forsøker å realisere det tverrfaglige potensialet i større grad gjennom dels å samlokalisere, dels å skape større geografisk nærhet mellom fagmiljøer som samarbeider hyppig og mye. Den fremtidige delcampus Øya vil være et eksempel på Hybrid: Et samlet MH i Trondheim integrerer noen fagmiljøer fra SU, nemlig psykologi og sosialt arbeid, og NV (bioingeniør). Et annet nærliggende eksempel er KAM-konseptet som vil kunne samle noen, men ikke alle fagmiljøer fra AD og HF. Det er også mulig å tenke seg mange flere store og små klynger av faglig virksomhet som går på tvers av organisatoriske grenser, for eksempel knyttet til eksperimentell infrastruktur eller sentre av ulike slag Diskusjon av modellene Om vi ser bort fra campus Ålesund og Gjøvik, er situasjonen i Trondheim i dag og i nær fremtid at bare MH og NV har en høy grad av geografisk konsentrasjon av sine institutter. Alle andre fakulteter er mer eller mindre spredt innenfor ett campusområde eller delt på flere lokaliteter. IEs institutter er lokalisert i flere bygninger på Gløshaugen, men i rimelig nærhet av hverandre. IVs fagmiljøer er spredt fra Kalvskinnet via Tyholt til Gløshaugen og Valgrinda. HF og SU har omfattende virksomhet i Midtbyen og på Kalvskinnet, i tillegg til arealene på Dragvoll. AD har KiT i Midtbyen og resten av fagmiljøene på Gløshaugen. ØK vil også etter samlokalisering av ISØ med Handelshøyskolen være delt mellom Hesthagen og Gløshaugen. VM har arealer på Gløshaugen (dateringslab) og Ringve, og huser HF-virksomhet fra Dragvoll. Om vi skulle legge hovedmodellen Disiplin til grunn for faglig lokalisering, innebærer det likevel ikke noe status quo for campus. For å få til en større grad av geografisk samling, er det nødvendig med betydelige omrokeringer. Tilflyttingen av om lag studenter og ansatte fra Dragvoll, Tunga og Midtbyen til området ved Gløshaugen og Øya må nødvendigvis føre til endringer i dagens struktur. Dette skal løses areal- og bygningsmessig innenfor en ramme på m 2 nybygg og m 2 ombygging, noe som naturligvis også gir muligheter for å samle fagmiljøer som i dag er spredt. Det er på Gløshaugen-platået utfordringene er størst, på grunn av eksisterende bygningsmasse og begrenset tomteareal for nybygg. Utvalget legger til grunn at de 1 Se og 18

20 aktuelle fagmiljøene ved HF og SU «får en sentral plassering i nytt campus», og at dette i realiteten betyr på Gløshaugen-platået. 2 Det sier seg selv at dette må føre til endringer i dagens faglige lokalisering på og ved Gløshaugen. Det må skje dels gjennom nybygging, dels gjennom ombygging kort sagt, fortetting. Det må trolig også skje en flytting eller også utflytting av eksisterende virksomhet på platået for å gi plass til HF- og SU-miljøer, avhengig av hvilke løsninger som velges. Figur 1 Faglig lokalisering på Gløshaugen i dag. I utgangspunktet kan det synes urealistisk å legge modellen Tema til grunn for faglig lokalisering, fordi det vil innebære vesentlige og trolig for store endringer i dagens struktur. På den annen side kan det rent arealmessig betraktes som en gradsforskjell i forhold til Disiplin, som altså også vil måtte føre til mange flyttinger innenfor samlet campus. Antakelig er det mer krevende for organisasjonen å splitte opp dagens samlokalisering og naboskap og frigjøre fagmiljøene geografisk fra fakultetsstrukturen. Det kan også bli en utfordring å enes om hvilke tema som skal være de organiserende elementene i lokaliseringen; det kan for eksempel innvendes mot dagens tematiske satsingsområder (TSO) og muliggjørende teknologier at de, tross alt, er tidsbegrensede satsinger. Likevel, denne modellen har et stort potensial for nytenkning omkring og profilering av NTNU som universitet. For å sette det i perspektiv: Dersom en skulle bygge et nytt NTNU fra grunnen av, er det vel tvilsomt om en ville lokalisere den faglige virksomheten slik den er i dag. Dagens campus Gløshaugen er bygd opp over en periode på mer enn hundre år, i motsetning til campus Øya, som langt på vei er planlagt og innrettet tematisk som det integrerte universitetssykehuset. Det som er sikkert, er at valg av Tema som hovedmodell for faglig lokalisering vil kreve en omfattende faglig og politisk beslutningsprosess. 2 Delrapport 2, s

21 I den grad Disiplin og Tema fremstår som ytterpunkter, er Hybrid-modellen et slags kompromiss med den attraktivitet det innebærer. Dagens NTNU i Trondheim er på mange måter allerede en hybrid med en fakultetsbasert hovedstruktur ispedd tematiske klynger Øya, Vitenskapsmuseet, lærerutdanningen, Tyholt også videre. Samlet campus betyr en større konsentrasjon av fagmiljøer omkring Gløshaugen-Øya-Elgesetergate, men fortsatt vil det i overskuelig fremtid eksistere «noder» utenfor dette området. Vitenskapsmuseet forblir på Kalvskinnet og marintekniske laboratorier (og det kommende Ocean Space Center) på Tyholt. En satsing på Hybrid betyr i realiteten en større grad av tverrfaglig lokalisering på og ved Gløshaugen. Det kan skje enten ved en langsiktig samlokalisering av fagmiljøer hele eller deler av institutter eller ved midlertidig/kortsiktig samlokalisering av faglig virksomhet, for eksempel i form av sentre. Det siste kunne relativt enkelt la seg realisere dersom en har fleksible bygg eller arealer som ikke «eies» av ett fakultet. En slik løsning ville gi rom for den dynamikken som ligger i faglig utvikling, men forutsetter naturligvis at arealene finnes eller kan realiseres innen de rammene NTNU har fått. Det krever også at de faglige klyngene som er aktuelle for samlokalisering blir identifisert, og at det finnes gode mekanismer for å tildele arealer. Innenfor de økonomiske og arealmessige rammene NTNU har er det ikke realistisk å regne med at slike fleksible, dynamiske arealer kommer i tillegg til de rombehovene fagmiljøene har i dag. Hybrid forutsetter faktisk at fagmiljøene samlet sett avgir areal til dedikert tverrfaglig virksomhet. 4.4 Utvalgets prioriteringer Utvalgets utgangspunkt er at faglig lokalisering skal bidra til å oppfylle de overordnede målene med samlet campus i Trondheim. Det handler ikke minst om å skape faglige synergier og å legge til rette for økt tverrfaglig samarbeid. Det går frem av denne og tidligere delrapporter at utvalget har lagt vekt på fagmiljøenes behov for intern samling og nærhet til viktige funksjoner og samarbeidspartnere. Utvalgets begrep om faglige klynger er et uttrykk både for ambisjonen om synergi og ønsket om mer tverrfaglighet. KAM-klyngen vil være det fremste eksempelet på en nyskaping der samlokalisering er viktig for å utløse tverrfaglig synergi. Helseklyngen, med tilførselen av psykologi og helse- og sosialfag, vil forhåpentlig fremstå på samme måte og som en styrking av den allerede eksisterende tverrfaglige og tematisk orienterte campus Øya. Lærerutdanningsklyngen på Kalvskinnet er også tverrfaglig i sin natur. Samtidig må utvalget erkjenne at de tradisjonelle disiplinene står sterkt ved NTNU og at fakultets- og instituttstrukturen langt på vei avspeiler denne. Den kommer også til uttrykk gjennom den fysiske organisering på Dragvoll og Gløshaugen. Slik vi vurderer det, er det verken hensiktsmessig eller gjennomførbart å bryte radikalt med dagens struktur. Faglig utvikling skjer hele tiden og samarbeidsmønstrene er dynamiske. Delprosjekt faglig lokalisering kan neppe brukes for å forutsi og konstruere tverrfaglige konstellasjoner som ikke allerede er modne i organisasjonen. KAM-klyngen, for eksempel, oppfatter vi som moden, men vi ser ikke andre nye klynger med samme grad av modenhet for samlokalisering. På den annen side vil campus Gløshaugen fremstå med større faglig bredde og større nærhet fagmiljøene imellom, slik at potensialet for økt tverrfaglighet øker. 20

22 I utarbeidelsen av konkrete alternativer for faglig lokalisering har utvalget måttet foreta noen prioriteringer. Dette handler i stor grad om metode og rekkefølge i arbeidet. Slik vi ser det, er det lokalisering av HumSam-miljøene fra Dragvoll og Midtbyen som har høyeste prioritet dette er den utløsende faktoren for hele campusprosjektet og derfor det spørsmålet som må løses først. Deretter må konsekvensene av plasseringen for de øvrige fagmiljøene ivaretas innenfor en helhetlig løsning som understøtter de overordnede målene for samlet campus i Trondheim, og de prinsipper og premisser utvalget har utviklet i delrapport 1 og 2. Nedenfor redegjør vi nærmere for prioriteringene HumSam sentralt på campus Utvalget oppfatter at det er bred enighet om premisset at HumSam-fagene skal ha en sentral plassering i samlet campus (jf. delrapport 2, premiss 7). Et stort flertall i utvalget mener det bør innebære en lokalisering på Gløshaugenplatået for de fleste av fagmiljøene, det vil si de åtte instituttene fra HF og SU som inngår i det vi har kalt HumSam-klyngen (se 4.1 over) samt fakultetsadministrasjonene. Utvalget legger videre til grunn at de to fakultetene i klyngen samlokaliseres best mulig, enten i felles eller nærliggende bygg. Denne prioriteringen gjelder for alle de lokaliseringsalternativene utvalget foreslår og får konsekvenser for hvilke løsninger som må finnes for øvrige fagmiljøer på Gløshaugen KAM-senter Utvalget prioriterer å få realisert et senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAM+D) basert på den beskrevne KAM-klyngen (se 4.1). Vi mener dette er viktig av mange grunner, både for å oppnå faglige synergier og for å oppfylle målene i Kvalitetsprogrammet for campusutvikling. Vi legger til grunn at fagmiljøene samlokaliseres så tett som mulig, slik at de fremstår som et samlet senter. Dette er ikke til hinder for at enkelte deler av fagmiljøet kan ha virksomhet andre steder på campus Tydelige faglige klynger Utvalget ønsker at lokaliseringen skal bidra til å skape tydelige faglige klynger. Tydelig betyr i denne sammenheng synlig og gjenkjennelig både for universitetsbefolkningen og utenverdenen. Campus bør gis en struktur det er lett å orientere seg i og som fremmer faglig virksomhet i og på tvers av fagmiljøene. I praksis innebærer det samling og geografisk konsentrasjon så langt det lar seg gjøre innenfor fysiske, praktiske og økonomiske rammer. Det kan bety flytting og omrokering av faglig virksomhet, men ikke nødvendigvis Nærhetsprinsippet Utvalget prioriterer nærhetsprinsippet, som i enkelhet består i at flest mulig skal ha kortest mulig avstand til kolleger, faglige samarbeidspartnere, viktig infrastruktur og tjenester. Etablering av faglige klynger kombinert med hensiktsmessig plassering av knutepunkt og læringsarealer vil bidra til å realisere nærhetsprinsippet Samarbeid med eksterne Utvalget prioriterer samarbeid med eksterne høyt. Det handler i første rekke om å ivareta eksisterende relasjoner, spesielt med SINTEF og St. Olav, men også om å åpne campus i større grad for andre samarbeidspartnere. For faglig lokalisering innebærer det å sørge for fagmiljøer som i dag har et arealfellesskap med eksterne partnere også 21

23 kan ha det i fremtiden om muligens i andre lokaler enn i dag. Det er også ønskelig å skape rom for flere nye fellesskap. Samtidig er utvalget klar over at det er et betydelig press på de mest sentrale arealene og at de rammene campusprosjektet opererer med er trange med hensyn til ny aktivitet. Vi må selvsagt prioritere NTNUs umiddelbare behov høyest, og det betyr å gjenskape det arealet som går tapt ved flytting fra Dragvoll, Midtbyen og Tunga. I den grad det kan skapes ledig areal i form av effektivisering av bygningsmasse, eller også ekstra areal gjennom samarbeid med eksterne utbyggere, vil det gi nye muligheter for samarbeid med eksterne. 22

24 5 Fysiske planleggingsrammer Arbeidet med fysisk plan og planprogram er fortsatt i gang når utvalget avgir sin delrapport. Vi må altså basere oss på de utredningene som er foretatt og status i prosjektet høsten De overordnede rammene synes likevel rimelig klare. Vi vet hvor mange kvadratmeter som er til disposisjon for nybygging og ombygging, hvilke tomter og tomteklynger som er mest aktuelle for utvikling i et tiårsperspektiv og i grove trekk hvor store arealbehov den faglige virksomheten har i dag. Nedenfor gjør vi rede for hvilke forutsetninger utvalget har arbeidet ut fra. 5.1 Tilgjengelig areal På og ved Gløshaugen er det kartlagt tomter med en samlet mulig utviklingskapasitet som langt overstiger KDs ramme på m 2 nybygg og m 2 ombygging. Disse tomtene er dels ubygde, dels bebygde i dag. De enkelte tomtene har ulik grad av måloppnåelse i henhold til kriteriene i Kvalitetsprogrammet, og er mer eller mindre egnet for lokalisering av større faglige klynger. En gjennomgående utfordring synes å være mulighetene for store og effektive bygningsvolumer. Ved å se flere tomter i sammenheng, såkalte tomteklynger (se figur 3 nedenfor), er det likevel mulig å skape sammenheng og nærhet for faglige klynger. Utvalget har ikke tilstrekkelig bakgrunnsmateriale for å vurdere de enkelte tomtenes og bygningenes tekniske egnethet for ulike formål. Vi begrenser oss til å vurdere deres kapasitet og beliggenhet i forhold til de antatte arealbehovene de faglige klyngene vil ha. Våre forslag til faglig lokalisering må derfor betraktes som en ideell målsetting for samlet campus som det i neste omgang er opp til campusprosjektet å omsette i fysiske strukturer. I det følgende konsentrerer vi oss om området på og ved Gløshaugen. På Øya er det allerede regulert plass for Senter for psykisk helse, og Elgeseter gate 10 er avsatt for helse- og sosialfag. Vi legger til grunn at VM og lærerutdanningen forblir på Kalvskinnet, og at sub-klyngene på Tyholt, i Valgrinda, i Trolla og på Brattøra ikke berøres av lokaliseringen. Når det så gjelder Gløshaugen-området, legger vi til grunn hovedstrukturen i det foreslåtte basisprosjektet for campusprosjektet, det vil si de tomtene som ligger innenfor den gule streken på kartene i figur 2 og 3 nedenfor. Utvalgets lokaliseringsalternativer er alle innenfor dette området. Vi refererer i det følgende til tomtekodene på disse kartene. 5.2 Aktuelle tomter Campusprosjektet har utarbeidet kart som viser tomter som er aktuelle for utvikling både på kort (10 år) og lang sikt. Utvalget har bare vurdert de tomtene som er aktuelle for det såkalte basisprosjektet, det vil si innenfor den gule streken på kartet. Campusprosjektet opererer dessuten med ulike og dels overlappende tomteklynger. I det følgende refererer vi hovedsakelig til de enkelte tomtene, ikke til tomteklyngene. Dette har sammenheng med at utvalgets løsningsalternativer bare faller delvis sammen med tomteklyngene. 23

25 Figur 2 Tomteklynger, Campusprosjektet. 5.3 Hovedstruktur i basisprosjektet En pragmatisk tilnærming til faglig lokalisering betyr at utvalget må ta utgangspunkt i den som er mest realistisk med tanke på nybygg og ombygging innenfor tiårsperspektivet. Derfor har vi bare foreslått lokaliseringsalternativer som faller sammen med hovedstrukturen i det som antas å bli det endelige basisprosjektet i 2019, det vil si tomtene innenfor gul strek. Vi har imidlertid merket oss den motstanden som 24

26 finnes mot bygging i parkområder, og ser at særlig tomtene 6C og 6D er så sårbare i beslutningsprosessen at det ikke er formålstjenlig å regne dem inn i alle alternativene. Figur 3 Høringsforlag om hovedstruktur, Campusprosjektet. 25

27 6 Forslag til faglig lokalisering 6.1 Hovedgrep For å lette arbeidet med lokaliseringsalternativene, har utvalget sette det som fruktbart å etablere noen hovedgrep for faglig lokalisering innenfor en fysisk struktur. Vi har blant annet tenkt i form av geografiske akser og/eller strøk på kartet for å synliggjøre faglig lokalisering i en større helhet. Det er også mulig å tenke seg hovedgrep i form av faglige knutepunkt, det vil si lokaliteter som på et geografisk konsentrert område samler ulike typer faglig virksomhet. I det følgende utvikler vi denne tankegangen og begrepsbruken, og vi konsentrer oss om området på og ved Gløshaugen Akser og strøk Vi tar utgangspunkt i kartet over Gløshaugen-området (figur 4): Figur 4 Hovedakser i Gløshaugen-området Hvis vi ser sørover fra Hovedbygningen, kan vi forestille oss tre hovedakser som går omtrent nord-sør. Langs den østlige aksen, som følger Høgskoleringen, finner vi stort sett IV-miljøer, med innslag fra AD (design) og NV (materialteknologi). Forlengelsen av 26

28 denne aksen skjærer materialtekniske og byggtekniske laboratorier (IV) og peker sørover mot Valgrinda (IV). I den sentrale aksen, fra Gamle Kjemi og langs «Stripa», finner vi fagmiljøer fra AD (arkitekt), IE (matematikk) og ØK (IØT), i tillegg til fellesfunksjoner (SiT, fellesadministrasjonen, studentorganisasjoner). I den vestlige aksen, mot Høyskoleparken, finner vi stort sett IE-miljøer med innslag fra IØT. Gateløpene og ferdselsårene forsterker inntrykket av disse hovedaksene. Det er videre to øst-vest-akser på platået. I sør er det en tverrakse som går gjennom Realfagbygget med Kjemiblokkene, der vi finner NV-miljøene med innslag fra IE (data) og felles forskningsinfrastruktur (NanoLab, TEM). I forlengelsen av denne hovedaksen er det i øst en akse gjennom Perleporten til Strindveien (IV-miljøer), som også kan oppfattes som en grein av den østlige nord-sør-aksen. I vest er det i i det minste en forbindelsesåre (gangvei) mot Handelshøyskolen (ØK-miljøer). I nord er det en mindre tydelig tverrakse som går bak Hovedbygningen, mellom Varmeteknisk og Elektro (IV og IE). Nord for platået er det en naturlig akse som følger Høyskolebakken mellom Samfundet og Hovedbygningen. Den kan også oppfattes som en forlengelse av sentralaksen. Sør for platået er det ingen like tydelige akser, men det er ganske omfattende faglig virksomhet mellom Valgrinda og Realfagbygget, stort sett IV-miljøer. I figur 4 er det markert en hypotetisk, stiplet forlengelse av den østlige nord-sør-aksen. Denne er imidlertid ikke understøttet av rette ferdselsårer. I disse aksene, innimellom NTNUs fagmiljøer, finner vi samarbeidspartnere, i første rekke SINTEF Energi og SINTEF Industri dels i egne bygg, dels i delte arealer. SINTEFmiljøene er delvis lokalisert sammen med eller i nærheten av parallelle NTNU-miljøer. Planene for utbyggingen av campus på og ved Gløshaugen (jf. figurene 2 og 3) understøtter på mange måter denne aksetenkningen. Den ønskede utbyggingen i Vestskråningen og Hesthagen vil forsterke den sørlige øst-vest-aksen betydelig. På samme måte vil en utbygging av tomtene langs aksen i nord i realiteten skape et nytt universitetsområde fra Samfundet til Hovedbygningen, og en logisk forbindelse til Øya (og Trondheim sentrum) i forlengelsen mot nord og vest. En eller flere nye akser vil også kunne skapes i sør, men disse områdene vil neppe bli utviklet i første omgang. Om vi legger slike akser til grunn for faglig lokalisering, ville det kunne gi et samlet campus som er lett «lesbart» både for NTNU-befolkningen og besøkende. Langs hver av aksene kan man konsentrere faglige klynger som hver for seg eller samlet utgjør strøk, «land» eller faglige «nabolag». 3 Det bidrar både til å skape identitet i form av geografisk tilhørighet og til å gjøre campus lett å orientere seg på. Fellesfunksjoner (bibliotek, delte læringsarealer, kantiner osv.) må plasseres så nær fagmiljøene som mulig. I den utstrekning dette kalles «knutepunkt», må det antakelig være mange nok til å dekke campus slik at ingen har mer enn ca. fem minutters gange til «sitt» knutepunkt. Anvendt på Gløshaugen kunne et slikt hovedgrep for eksempel resultere i en samling av IV-miljøene langs den østlige nord-sør-aksen, IE-miljøene langs den vestlige og NVmiljøene i den sørlige øst-vest-aksen med andre ord, en forsterkning av dagens 3 Her bruker vi strøk i en annen og mer generell betydning enn arealkonseptutredningen gjør. 27

29 lokalisering. Langs den sentral aksen (Stripa, evt. også Hovedbygningen) kunne en lokalisere for eksempel tverrfaglige klynger og knutepunkt. Alternativt kunne en utrede om det er plass til HumSam-miljøene (evt. bare HF eller SU). En slik bruk av sentralaksen krever utflytting av virksomhet som er i Sentralbygg 1 og 2 samt Mellombyggene i dag. Dersom KAM+D lar seg realisere i nordområdene langs aksen Samfundet-Hovedbygningen, ville det frigjøre noe av plassen. Samlokalisering av økonomimiljøene omkring Handelshøyskolen/Hesthagen vil også gi ledig plass. Matematikk kunne ifølge Disiplin-modellen plasseres i den vestlige aksen (IE), eller i henhold til Hybrid-modellen være en del av en tverrfaglig klynge enten i eksisterende bygg i sentralaksen eller i et nybygg. Om akser gjør det mulig å samle og lokalisere fagmiljøenes kjerneområde på en hensiktsmessig og logisk måte, så løser de langt fra alle spørsmål. Aksene må for det første forsterkes i den forstand at de må tilføres nytt bruksareal gjennom ombygging og nybygging, dersom de skal kunne romme alle de aktuelle fagmiljøene. For det andre må det finnes plass til delte og felles funksjoner, ikke minst i lys av at det kommer mange tusen nye studenter til Gløshaugen auditorier og læringsarealer, administrative tjenester, velferdstilbud og så videre Faglige klynger og knutepunkt I kapittel 4.1 redegjorde vi for de viktigste faglige hovedklyngene vi søker realisert gjennom faglig lokalisering. Oppsummert er dette: Klynge Institutter (kjerneareal) Område HumSam HF: IFR, IHS, ISL, KULT; SU: IGE, IPL, ISA, ISS Gløshaugen Helse Hele MH; NV: IBF; SU: IPS, ISA Øya/Elgeseter Lærerutdanning SU: ILU Kalvskinnet KAM Hele AD; HF: IMU, IKM Gløshaugen Økonomi Hele ØK Hesthagen Naturvitenskap Hele NV unntatt IBF Gløshaugen IT og elektro Hele IE Gløshaugen Ingeniørvitenskap IV: IBM, EPT, IHB, KT, MTP Gløshaugen Oversikten omfatter ikke institutter og instituttgruppene i Gjøvik og Ålesund, og heller ikke de instituttene eller sub-klyngene som befinner seg på Tyholt (IV-IMT) og i Valgrinda (IV-IGP). Vitenskapsmuseet med to institutter (VM-IAK, VM-INH) er også en egen sub-klynge, lokalisert nær Lærerutdanningsklyngen. En kommer neppe utenom at enkelte felles og delte funksjoner må samles i dedikerte arealer, enten innenfor eksisterende bygningsmasse eller i nybygg. Gløshaugen blir fortettet og trangbodd, og det blir ikke slik at alle fakulteter (eller institutter) vil ha plass til all faglig virksomhet innenfor sine kjernearealer det har de heller ikke i dag. Vi har forsøksvis definert instituttets kjerneareal som de ansattes arbeidsplasser, arbeidsplasser for masterstudenter, institutt-spesifikke spesialrom og interne møterom og sosiale soner. Grensene er noe flytende, men for eksempel er ikke identitetsarealer for årsstudenter inkludert i begrepet kjerneareal. Det samme gjelder (større) møterom og læringsarealer. Uansett hvordan en definerer kjerneareal, blir det en betydelig residual av faglig virksomhet som også må finne sin lokalisering på campus. 28

30 Noe av denne virksomheten kunne samles i det vi har kalt faglige knutepunkt, som så lokaliseres slik at det er kortest mulig vei for de relevante brukerne. Vi har tidligere nevnt tverrfaglige sentre som et eksempel på faglige knutepunkt, og utvalget har også tidligere diskutert og etablert prinsipper for konsentrasjon av læringsarealer og forskningsinfrastruktur. Det er utvilsomt også andre typer faglig virksomhet som kunne samles i arealer utenom instituttene og utgjøre delte/felles ressurser. 6.2 Gjennomgående valg i løsningsforslagene Utvalget legger noen forutsetninger til grunn for alle sine løsningsforslag, det vil si alternativ A, B, C og D: HumSam-klyngen blir realisert med kjernearealer (ca m 2 ) sentralt på Gløshaugen. I den grad dette fortrenger eksisterende faglig virksomhet, må de berørte fagmiljøene relokaliseres i nye arealer, enten nybygde eller ombygde, men på en slik måte at den overordnede klyngestrukturen bevares i størst mulig grad og i tråd med nærhetsprinsippet og premisset om samlede institutter. Alternativene A-D innebærer ulike løsninger for plassering av HumSam-klyngen. KAM-klyngen blir realisert i området langs Høyskolebakken, dvs. innenfor tomtene 1A, 1B og 2. Denne tomteklyngen har en utbyggingskapasitet på om lag m 2, og dersom den kan utnyttes maksimalt, vil den ikke bare kunne romme KAM+D med kjerne- og læringsarealer (ca m 2 ), men også for eksempel knutepunktsfunksjoner, formidlingsarenaer, arealer for etter- og viderutdanning (EVU), konferansesaler, møterom o.a. Realisering av KAMklyngen frigjør arealer på Gløshaugen-platået, i Sentralbygg 1 og mellombygg (tomt B3 og B4.1) samt Designbygget. Plasseringen av KAM-klyngen ligger fast i alle alternativene A-D. Økonomiklyngen blir realisert med kjerne- og læringsarealer (ca m 2 ) i Rustbygget og Hesthagen. Tomt 6B (Hesthagen) har en kapasitet på drøyt m 2. Økonomimiljøene vil neppe forbruke hele arealet i de to byggene, som derfor også gir mulighet for å lokalisere annen virksomhet dit faglig virksomhet, EVU eller administrasjon, for eksempel. Ønsket om et innovasjonssenter har vært fremme i mange sammenhenger. 4 Flytting av ØK-IØT til denne klyngen frigjør arealer flere steder på Gløshaugen i Sentralbyggene, Gamle fysikk og Hovedbygningen. Plasseringen av økonomiklyngen ligger fast i alle alternativene A-D. Helseklyngen, inkludert psykologi og helse- og sosialfag realiseres på Øya/Elgeseter og berøres ikke i lokaliseringsalternativene. Det samme gjelder Lærerutdanningsklyngen på Kalvskinnet, og sub-klyngene utenfor Gløshaugen (jf. 4.1). Hovedstrukturen på Gløshaugen søkes bevart i størst mulig grad med samlede institutter i ingeniørvitenskapsklyngen langs den østlige aksen, i IT- og 4 Se Delrapport 2, kap

31 elektroklyngen langs den vestlige og i naturvitenskapsklyngen langs den sørlige tverraksen. Flere knutepunktsfunksjoner og nye og oppgraderte læringsarealer søkes etablert langs den sentrale aksen fra og med Hovedbygningen og langs Stripa (tomtene X.O, B2-B4), særlig på eller rett over gateplan. Dette gjelder for alle alternativene A-D. Tung forskningsinfrastruktur forblir i hovedsak på nåværende lokalisering, men mindre laboratorier og lett vitenskapelig utstyr kan relokaliseres dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig for å realisere de faglige klyngene innenfor de enkelte løsningsforslagene. Dette må i så fall utredes nærmere. Tomtene sør for Realfagbygget (7B-D, F.4) og i Valgrinda inngår ikke i løsningsalternativene for faglig lokalisering i tiårspektivet. De ligger utenfor grensene for basisprosjektet, men har stor betydning for NTNUs langsiktige campusutvikling (se også kap. 6.8). 6.3 Alternativ A Alternativ A forutsetter at KAM-klyngen er realisert i nord og Økonomiklyngen i sør-vest (jf. 6.2). Dette alternativet innebærer en lokalisering av HumSam-klyngen nord på Gløshaugen-platået, i området fra Elektro nord til Hovedbygningen. Klyngen krever om lag m 2 kjerneareal i dette området, og i tillegg drøyt m 2 læringsareal andre steder på campus. Det forutsetter dels nybygg og ombygging på tomt A.0 (nåværende Elektro B, C og D), der tre institutter ved IE (IIK, ITK og IES) i dag holder til, dels at store deler av Hovedbygningen frigjøres for og tilpasses til faglig virksomhet og tilføres nybygd areal (tomt X.0). Læringsarealer forutsettes realisert vesentlig langs sentralaksen, og delt med andre fagmiljøer. Tomt A.0 har en teoretisk samlet kapasitet på om lag m 2, men det forutsetter riving av nåværende bygningsmasse (Elektro B, C, D). Et tilbygg til blokk D kan gi ca m 2, og med ombygging og ombruk av eksisterende bygningsmasse kan dette gi plass til deler av HumSam-klyngen. Resten må realiseres dels i Hovedbygningen, dels i et mulig tilbygg til denne (tomt X.0, ca m 2 ). Samlet sett anser vi at det er gjennomførbart å samle HumSam i området. En utfordring med dette alternativet er relokalisering av IE-virksomhet. Det dreier seg både om kjernearealer for tre institutter og eksperimentell infrastruktur. Erstatningsarealer for IE-ITK, IE-IIK og IE-IES bør fortrinnsvis skapes innenfor IT- og elektroklyngen, langs den vestlige aksen. Utvalget antar at det må skje gjennom en kombinasjon av nybygg og ombygging på en eller flere av tomtene A.1, A.3. og A.4, eventuelt også ved en utvidelse av SINTEF Energiforsknings bygg. Det kan også være aktuelt at deler av virksomheten blir igjen i Elektro B, C, D, altså overlappende med HumSam-klyngen, men fortsatt innenfor IT- og elektroklyngen. ITK rapporterer om tung infrastruktur som i prinsippet kan flyttes, men som i så fall krever gode erstatningsløsninger. IES har akustiske spesialrom i C- og D-blokk som krever vibrasjonsdemping og er vanskelige å flytte, men som på den annen side har behov for renovering og oppgradering, og som det derfor kan være hensiktsmessig å etablere et annet sted. En flytting av eksperimentell infrastruktur vil kreve detaljert planlegging, 30

32 også fordi den benyttes daglig til undervisning og forskning. Dette må i så fall utredes nærmere i campusprosjektet; utvalget har verken bakgrunnsmateriale eller kompetanse til å vurdere løsninger på dette planet. Alternativet krever også at store deler av Fellesadministrasjonen flytter ut av Hovedbygningen og lokaliseres andre steder på campus, mens Universitetsbiblioteket avgir arealer. Hovedbygningen har betydelig areal, men alt er ikke nødvendigvis like godt egnet for moderne faglig virksomhet. Utvalget forutsetter at deler av Hovedbygningen også skal ha hovedknutepunktfunksjoner for NTNU. En kombinasjon av ombygging og tilbygg vil likevel kunne gjøre arealene hensiktsmessige for HumSamklyngen. 6.4 Alternativ B Dette alternativet innebærer at HumSam-klyngen lokaliseres langs det vi har kalt sentralaksen, fra og med Hovedbygningen, via Gamle Kjemi og gjennom Sentralbyggene og Mellombyggene (tomtene X.0, B.1-4). Som i alternativ A er KAM- og Økonomiklyngene realisert henholdsvis i nord og sørvest. Dette innebærer at det frigjøres om lag m 2 kjerneareal i Sentral- og Mellombyggene. I tillegg må det altså frigjøres rundt m 2 her og i Hovedbygningen med eventuelt nybygg. B-tomtene 31

33 har en samlet kapasitet på ca m 2. Dersom IE-IMF flytter ut fra Sentralbygg 2 og fortrinnsvis sammen med IT- og elektroklyngen langs vestaksen, frigjøres drøyt m 2. Disse arealene må naturligvis gjenskapes gjennom nybygg og ombygging. Det er ikke tung forskningsinfrastruktur i bygningene langs sentralaksen, som dermed relativt enkelt kan tilpasses til den faglige virksomheten i HumSam-klyngen. Klyngen vil få en større geografisk utstrekning, både horisontalt og vertikalt, enn i alternativ A, men ikke mindre nærhet enn i dagens situasjon på Dragvoll. Logisk sett, med tanke på orientering på campus, vil HumSam fremstå samlet og med en svært sentral plassering på Gløshaugen. Med tanke på tverrfaglig interaksjon, vil det være korte avstander til nær sagt alle andre fagmiljøer på Gløshaugen. Alternativ B legger også til grunn at nye og bedre læringsarealer og knutepunktsfunksjoner skal etableres langs sentralaksen. Disse vil kunne «stjele» arealer fra HumSam-klyngen, i første rekke på og rett over gateplan. Videre planlegging på grunnlag av dette alternativet må finne en balansert løsning som ikke fragmenterer HumSam-miljøene. 32

Vise mer

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 14/06/2023

Views: 5887

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.